Poland

Andrusiewicz o zdjęciu obostrzeń: Nie możemy się spodziewać

rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Mimo, ¿e skala zaka¿eñ akurat w Polsce os³ab³a, nadal musimy siê trzymaæ standardów sanitarno-epidemiologicznych - oœwiadczy³ rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz doda³, ¿e nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e rz¹d "nagle" zdejmie wszystkie obostrzenia.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e w ci¹gu doby testy wykaza³y zaka¿enie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 4 604 osób. Zmar³y 264 osoby zaka¿one, w tym 39 z powodu COVID-19. Liczba nowych przypadków jest o 4,8 proc. ni¿sza ni¿ przed tygodniem.

Czytaj tak¿e: Rz¹d zamyka³ gospodarkê na podstawie badañ w czasopismach naukowych

Odnosz¹c siê do aktualnych danych rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedzia³, ¿e z codziennymi informacjami o zaka¿eniach koresponduje liczba zleceñ z POZ na testy. - Informowaliœmy, ¿e liczba zleceñ z POZ za poniedzia³ek bêdzie obrazowa³a rzeczywistoœæ, któr¹ bêdziemy mieli w ci¹gu tygodnia. Wczeœniej mieliœmy po trzydzieœci tysiêcy zleceñ, dziœ ta liczba to poni¿ej 20 tys., co oznacza, ¿e mniej pacjentów zg³asza siê z objawami do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, co oznacza, ¿e bêdzie przeprowadzonych w tygodniu mniej testów - oœwiadczy³.

Czy w zwi¹zku z malej¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ nale¿y siê spodziewaæ z³agodzenia restrykcji narzuconych przez rz¹d? Obecne ograniczenia praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej obowi¹zuj¹ do koñca miesi¹ca.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Nowych zaka¿eñ mniej ni¿ przed tygodniem
Nadzór epidemiologiczny. Rz¹d przestaje publikowaæ dane

- Mimo, ¿e skala zaka¿eñ akurat w Polsce os³ab³a, nadal musimy siê trzymaæ standardów sanitarno-epidemiologicznych. Jakikolwiek brak odpowiedzialnoœci z naszej strony mo¿e spowodowaæ to, co dzieje siê w innych pañstwach, czyli doœæ szybk¹ liniê wzrostów - powiedzia³ rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- Wiêc to jest ca³y czas apel do nas, ¿ebyœmy mimo tych wyników, które mog³yby teoretycznie nas uspokajaæ nie czuli siê w pe³ni spokojnie, bo to nie jest jeszcze pe³en komfort, to nadal jest 4,6 tys. zaka¿eñ odnotowanych ostatniej doby - doda³.

Czytaj tak¿e: Tomczyk: Zawali³ siê system szczepieñ w Polsce

Dopytywany, Wojciech Andrusiewicz stwierdzi³, ¿e "sytuacja ze spadaj¹cymi zaka¿eniami pozwala nam myœleæ o jakichœ aspektach luzowania". - Ale nie mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e nagle zdejmiemy jako Polska wszystkie obostrzenia, poniewa¿ widzimy co siê dzieje w przypadku pañstw, które doœæ szybko zdjê³y wczeœniej obostrzenia, a dzisiaj borykaj¹ siê z trzeci¹ fal¹ - zaznaczy³.

W sprawie obostrzeñ premier Mateusz Morawiecki ma podj¹æ decyzjê w tym tygodniu.

Football news:

Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press