Poland

Amsterdam: Policja rozpędziła protest przeciwników lockdownu

Wykorzystuj¹c m.in. armatkê wodn¹ policja w Amsterdamie rozpêdzi³a demonstrantów protestuj¹cych przeciw ograniczaniu praw obywatelskich w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa.

Tysi¹ce osób zgromadzi³y siê w niedzielê na placu przed Rijksmuseum, holenderskim muzeum narodowym, by protestowaæ przeciw lockdownowi wprowadzonemu przez w³adze w zwi¹zku z epidemi¹. W³adze nie zezwoli³y na demonstracjê w tym miejscu, co spotka³o siê ze sprzeciwem organizatorów.

Uczestnicy mieli transparenty z has³ami "Wolnoœæ: zakoñczyæ to oblê¿enie", skandowali: "Czego chcemy? Wolnoœci!". Zebrani nie mieli maseczek ochronnych, które nie s¹ obowi¹zkowe, nie przestrzegali zasad tzw. dystansu spo³ecznego.

Policja wezwa³a zgromadzonych do rozejœcia siê. Protestuj¹cy nie zastosowali siê do wezwania. Nastêpnie do akcji wkroczy³a policja konna, a przeciw demonstrantom u¿yto tak¿e armatki wodnej.

T³umacz¹c decyzjê walk¹ z epidemi¹ koronawirusa w grudniu holenderskie w³adze zamknê³y szko³y i wiêkszoœæ sklepów. W tym tygodniu ograniczenia praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zosta³y przed³u¿one na co najmniej trzy tygodnie.

Holenderski rz¹d poda³ siê do dymisji po skandalu zwi¹zanym z zasi³kami na dzieci. W latach 2013-2019 - gdy u w³adzy by³ premier Mark Rutte - organy podatkowe odbiera³y zasi³ki rodzicom na podstawie zarzutów o oszustwa podatkowe, które póŸniej okazywa³y siê nieprawdziwe. W grudniu komisja parlamentarna ostro skrytykowa³a postêpowanie w³adz, rz¹du i s¹dów, stwierdzaj¹c, ¿e "naruszono podstawowe zasady praworz¹dnoœci".

17 marca w Holandii odbêd¹ siê wybory parlamentarne.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto