Poland

AML w obrocie nieruchomościami

Nawet milion euro kary administracyjnej i do 5 lat pozbawienia wolnoœci mo¿e groziæ biurom rachunkowym oraz poœrednikom w obrocie nieruchomoœciami, dzie³ami sztuki, czy przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami.

26 lutego 2021 r. Sejm przyj¹³ projekt zmieniaj¹cy Ustawê o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML – Anti Money Laundering). Projektowana regulacja poszerza katalog instytucji obowi¹zanych, które bêd¹ musia³y wdro¿yæ przepisy dotycz¹ce przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy.

Nowymi instytucjami obowi¹zanymi bêd¹ przedsiêbiorcy, których dzia³alnoœæ polega na prowadzeniu ksi¹g podatkowych, sporz¹dzaniu deklaracji, czy udzielaniu porad i opinii z zakresu ce³ lub podatków – czyli biura rachunkowe. Nowelizacj¹ ustawy zostan¹ tak¿e objêci poœrednicy w obrocie nieruchomoœciami i poœrednicy w obrocie dzie³ami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a tak¿e przedsiêbiorcy, którzy oferuj¹ przechowywanie dzie³ sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich.

Co siê zmieni? Jakie bêd¹ nowe obowi¹zki?

Analiza ryzyka AML i wdro¿enie procedury

Po pierwsze, ka¿da z nowych instytucji obowi¹zanych bêdzie musia³a dokonaæ w³asnej analizy ryzyka prania pieniêdzy. Polega ona na okreœleniu podatnoœci przedsiêbiorcy na ryzyko prania pieniêdzy przy jego udziale, b¹dŸ przy jego poœrednictwie. W przypadku ma³ych biur rachunkowych, czy lokalnych galerii sztuki poszczególnych rodzajów ryzyka bêdzie mniej i bêd¹ one mia³y mniejsz¹ wagê, ani¿eli w przypadku du¿ych podmiotów zatrudniaj¹cych kilkudziesiêciu pracowników, czy domów aukcyjnych handluj¹cych dzie³ami sztuki znacznej wartoœci.

Maj¹c przeanalizowane ryzyko AML, koniecznym bêdzie sporz¹dzenie wewnêtrznego regulaminu przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy, a tak¿e wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawid³owe funkcjonowanie procesu. Regulamin AML powinien stanowiæ odpowiedŸ na zidentyfikowane obszary ryzyka i wprowadzaæ efektywne narzêdzia s³u¿¹ce jego ograniczeniu.

Identyfikacja i weryfikacja klientów

Po drugie, nowe instytucje obowi¹zane bêd¹ musia³y posiadaæ sformalizowany proces identyfikacji i weryfikacji klientów. Oznacza to, ¿e bêd¹ musia³y zbieraæ od klientów ich dane osobowe, a nastêpnie weryfikowaæ ich prawdziwoœæ na podstawie dostarczonych dokumentów. Bêd¹ równie¿ zobowi¹zane do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego za ka¿dym razem, gdy klientem bêdzie spó³ka prawa handlowego, fundacja albo inna osoba prawna.

Przedmiotem weryfikacji bêdzie równie¿ okreœlenie, czy klient jest osob¹ zajmuj¹c¹ eksponowane stanowisko polityczne. Katalog tych osób zawarty jest w ustawie o AML i obejmuje nie tylko najwa¿niejsze osoby w pañstwie, ale równie¿ wojskowych, sêdziów, cz³onków zarz¹du spó³ek z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa.

Po trzecie, oprócz danych osobowych biura rachunkowe, poœrednicy nieruchomoœci, czy poœrednicy w obrocie dzie³ami sztuki bêd¹ zobowi¹zani badaæ Ÿród³o pochodzenia œrodków klienta oraz cel gospodarczy, dla którego klient zwiera umowê lub dokonuje transakcji.

Dokonanie weryfikacji klienta bêdzie skutkowa³o okreœleniem jego profilu ryzyka pod k¹tem prania pieniêdzy. Standardowo przyjmuje siê, ¿e klient mo¿e mieæ okreœlone ryzyko na poziomie niskim, œrednim albo wysokim.

Analiza transakcji, raportowanie do GIIF i szkolenia pracowników

Instytucje obowi¹zane bêd¹ musia³y analizowaæ transakcje swoich klientów pod k¹tem ich ewentualnego zwi¹zku z praniem pieniêdzy lub finansowaniem terroryzmu. Analizy te polegaj¹ na wyszukiwaniu transakcji niestandardowych, a wiêc takich, które nie maj¹ wyraŸnego celu gospodarczego, albo zosta³y nadmiernie skomplikowane.

O ile przeprowadzanie analizy transakcji w przypadku poœredników w obrocie nieruchomoœciami, marszandów, czy ma³ych biur rachunkowych bêdzie mo¿liwe w formie dokumentowej, o tyle du¿e biura rachunkowe bêd¹ musia³y wdro¿yæ rozwi¹zania AML przy wsparciu systemów informatycznych.

W przypadku wyst¹pienia transakcji podejrzanej, a wiêc takiej, która w ocenie instytucji obowi¹zanej mo¿e mieæ zwi¹zek z praniem pieniêdzy lub finansowaniem terroryzmu, konieczne bêdzie jej zg³oszenie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Brak takiego zg³oszenia mo¿e z kolei skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ karn¹ od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Obowi¹zkiem nowych instytucji obowi¹zanych bêdzie tak¿e opracowanie i wdro¿enie dla swoich pracowników programów szkoleniowych z zakresu przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy. Zgodnie z przepisami ustawy, przeszkolony powinien zostaæ ka¿dy pracownik, który wykonuje obowi¹zki zwi¹zane z przeciwdzia³aniem praniu pieniêdzy.

Sankcje

Podmiotom, które wbrew przepisom ustawy nie wdro¿¹ odpowiednich procedur przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy, albo nie bêd¹ ich prawid³owo stosowaæ gro¿¹ wysokie sankcje administracyjne. Kar¹ administracyjn¹ mo¿e byæ zarówno nakaz podejmowania przez przedsiêbiorcê okreœlonych czynnoœci, cofniêcie zezwolenia albo wykreœlenie z rejestru dzia³alnoœci regulowanej, jak równie¿ kara pieniê¿na do równowartoœci kwoty miliona euro.

Wdro¿enie odpowiednich i efektywnych procesów przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy jest procesem skomplikowanym i czasoch³onnym. Przeanalizowanie wszystkich czynników ryzyka i u³o¿enie adekwatnych procedur, a nastêpnie przygotowanie dokumentacji i zebranie informacji nie tylko od nowych, ale tak¿e od obecnych klientów, powoduje, ¿e do wprowadzenia regulacji trzeba siê przygotowaæ z odpowiednim wyprzedzeniem.

Leszek Kieliszewski Adwokat, Partner Zarz¹dzaj¹cy w Kancelarii Legality Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP dzia³aj¹cej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita".

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements