Poland

Amica sponsorem Atletico Madryt

Producent AGD jest partnerem ¿eñskiej dru¿yny pi³ki no¿nej Atletico. Kontrakt bêdzie obowi¹zywaæ do koñca sezonu 2023-2024.

Zwi¹zki grupy Amica z pi³k¹ no¿n¹ zawsze by³y mocne. Jej g³ówny udzia³owiec i prezes Jacek Rutkowski jest w³aœcicielem klubu Lech Poznañ. W Hiszpanii grupa obecna jest pod mark¹ Fagor i to ona bêdzie promowana podczas meczów. Dyrektor generalny hiszpañskiej spó³ki Electrodomesticos Iberia, nale¿¹cej do Grupy Amica podpisa³ umowê sponsorsk¹ z jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów pi³karskich - Atletico. Umowa sponsoringowa bêdzie obowi¹zywa³a od 1 kwietnia 2021 roku a¿ do zakoñczenia sezonu 2023-2024. Logotyp Fagor bêdzie eksponowany m.in. na bandach LED podczas spotkañ Atletico Madryt w ramach rozgrywek ligi hiszpañskiej, rozgrywek pucharowych Copa de la Reina, Pucharu UEFA kobiet, Supercopa Femenina oraz kobiecej Ligi Mistrzyñ. Identyfikacja marki pojawi siê równie¿ w przestrzeni stadionu oraz na stronie internetowej klubu. Marka sponsora bêdzie wykorzystywana tak¿e w wywiadach, sesjach zdjêciowych pi³karek oraz aktywacjach konsumenckich. Rozwa¿ana jest tak¿e obecnoœæ logotypu na strojach sportowych, co bêdzie przedmiotem analizy w po³owie bie¿¹cego roku.

- Wspó³praca naszej marki FAGOR z tak znanym i rozpoznawalnym klubem otwiera przed nami mo¿liwoœæ nie tylko dotarcia do m³odszej czêœci naszej grupy docelowej, ale przede wszystkim idealnie pasuje do misji, jak¹ wpisaliœmy na drodze marki FAGOR w jej ponownym rozwoju - mówi Pawe³ Rydz, dyrektor marketingu Grupy Amica.

Marka Fagor to niegdysiejszy potentat na rynku AGD, jednak podczas poprzedniego kryzysu finansowego jej w³aœciciel wpad³ w tarapaty i zbankrutowa³. Marka zniknê³a z rynku, choæ wci¹¿ jest dobrze znana nie tylko w Hiszpanii, ale równie¿ Portugalii i Francji. Amica dzier¿awi prawa do tej nazwy i przywraca j¹ na rynek.

Pi³karki Atletico Madryt ciesz¹ siê niezwyk³¹ popularnoœci¹ w skali kraju (druga dru¿yna w Hiszpanii pod wzglêdem liczby fanów i œledz¹cych na mediach spo³ecznoœciowych), do klubu nale¿y tak¿e œwiatowy rekord we frekwencji na meczu kobiecej pi³ki no¿nej – 60 739 widzów na meczu z pi³karkami FC Barcelona.

Football news:

UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible