Poland

Amerykańska wojna o aborcję

prezydent USA Donald Trump

Pytany, czy po zatwierdzeniu przez Senat 26 paŸdziernika nominacji Amy Coney Barrett S¹d Najwy¿szy powróci do tematu legalnoœci aborcji, Donald Trump powiedzia³: – Uzna³em, ¿e nie powinienem z sêdzi¹ Barrett o tym rozmawiaæ, skoro mo¿e w tej sprawie orzekaæ. Ale bior¹c pod uwagê liniê jej wyroków z przesz³oœci, z pewnoœci¹ jest to mo¿liwe

AFP

Nie tylko w Polsce kwestia aborcji dzieli spo³eczeñstwo. W Ameryce 47 lat po legalizacji przerywania ci¹¿y ¿aden inny temat nie wywo³uje w kampanii wyborczej tak zaciek³ych sporów. I to on zapewne zdecyduje, kto 3 listopada zostanie prezydentem kraju: stawiaj¹cy na wolnoœæ kobiet Joe Biden czy broni¹cy prawa do ¿ycia Donald Trump.

Donald Trump by³ pierwszym prezydentem, który pojawi³ siê na Marszu dla ¯ycia, dorocznym zgromadzeniu pod Kapitolem przeciwników legalizacji przerywania ci¹¿y. By³o to 24 stycznia tego roku.

– Jestem tu z bardzo prostego powodu: aby broniæ prawa ka¿dego urodzonego i nieurodzonego dziecka do wype³nienia danego mu przez Boga potencja³u – oœwiadczy³. Nie ka¿dy z setek tysiêcy zgromadzonych w Waszyngtonie wierzy w te s³owa. A w³aœciwie, wiêkszoœæ nie wierzy. Ale nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to w³aœnie ten przywódca daje Ameryce pierwsz¹ od dwóch pokoleñ szansê na cofniêcie prawa do przerywania ci¹¿y. A to liczy siê dla nich najbardziej. – Nie jestem zwolenniczk¹ Trumpa. Ale doceniam, ¿e przyszed³, ¿e jest miêdzy nami – mówi reporterowi BBC m³oda kobieta, Julia.

To jest wiêc uk³ad transakcyjny. W 2016 r. chrzeœcijanie ewangelikalni, czyli jedna czwarta Amerykanów zwi¹zanych z koœcio³ami protestanckimi nowej generacji, jak baptyœci czy ...

Football news:

Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult