Poland

Amerykanie testują nowe pociski dalekiego zasięgu

4 marca korporacja Lockheed Martin poinformowa³a o udanej próbie pocisku dalekiego zasiêgu przeznaczonego do polowego systemu rakietowego MLRS. W czasie testu uzyskano zasiêg 80 km. Rys./Lockheed Martin.

Spó³ka Lockheed Martin poinformowa³a o udanej próbie pocisku dalekiego zasiêgu przeznaczonego do polowego systemu rakietowego MLRS. W czasie testu uzyskano odleg³oœæ 80 km.

Próbê pocisku MLRS ER przeprowadzono na poligonie White Sands Missile Range w stanie Nowy Meksyk. Rakietê odpalono z wyrzutni systemu M142 HIMARS, tak¿e produkowanej przez korporacjê Lockheed Martin.

Program jest finansowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Ma pozwoliæ na zwiêkszenie mo¿liwoœci operacyjnych artylerii rakietowej US Army oraz innych u¿ytkowników systemu MLRS/HIMARS. Próba potwierdzi³a wszystkie zak³adane cele, które obejmowa³y m.in. sprawdzenie poprawnoœci procesu odpalenia, a tak¿e programowania danych o celu.

Wyrzutnie systemu HIMARS podczas strzelania. Fot./US Army.

W ramach prac zwi¹zanych z nowymi typami amunicji do systemu MLRS Lockheed Martin rozwija kilka typów pocisków kalibru 227 mm. Maj¹ pozwoliæ na zwalczanie celów odleg³ych nawet o 150 km od stanowiska ogniowego (obecnie u¿ywane pociski M30/M31 GMLR maj¹ zasiêg do 70 km). Wœród pierwszych odbiorców zagranicznych nowych rakiet bêdzie Finlandia, która otrzyma³a stosowan¹ zgodê Departamentu Stanu w lutym tego roku.

Korporacja Lockheed Martin, na mocy ostatnich umów z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych, dostarczy³a ponad 50 000 pocisków bojowych. Kolejnych 9000 zosta³o zamówionych, podobnie jak 1800 rakiet szkolno-treningowych. Ich produkcja odbywa siê w zak³adach w Camden w stanie Arkansas.

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun