Poland

Amerykanie nie zapłacą za szczepionkę na COVID

Szczepionki

AFP

Centra Us³ug Medicare i Medicaid (CMS) w USA poinformowa³y, ¿e zap³ac¹ za podawanie Amerykanom ka¿dej szczepionki na COVID-19, zatwierdzonej do u¿ycia przez Agencjê Leków i ¯ywnoœci, aby zapewniæ "szeroki dostêp do szczepionki" i umo¿liwiæ zaszczepienie siê wszystkim Amerykanom.

Verma oszacowa³a, ¿e jeœli "ka¿dy senior w USA zostanie zaszczepiony", bêdzie to kosztowa³o 2,6 mld dolarów - jeœli wszyscy zostan¹ zaszczepieni w ramach ubezpieczenia w CMS.

Równie¿ prywatni ubezpieczyciele maj¹ byæ zobligowani do zapewnienia ubezpieczonym darmowych szczepieñ.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca