Poland

American zaprasza do zwiedzania uziemionych B737 MAX

Mechanizy i piloci Americana maj¹ objaœniaæ zainteresowanym jak teraz MAXy bêd¹ lataæ, co siê w nich zmieni³o i dlaczego sta³y siê naprawdê bezpieczne. American Airlines planuje pierwsze rejsy naprawionymi Boeingami ju¿ w grudniu 2020. Ma jednak œwiadomoœæ, ¿e po 2 katastrofach i problemach Boeinga z naprawieniem systemów w tym modelu samolotu pasa¿erowie mog¹ byæ pe³ni obaw przed tak¹ podró¿¹.

PrzewoŸnik wierzy, ¿e taka akcja spowoduje wzrost zaufania po tym, jak 31 paŸdziernika 2018 i 10 marca 2019 piloci nie poradzili sobie z agresywanie dzia³aj¹cym autopilotem. W dwa dni po drugiej katastrofie MAXy zosta³y uziemione na ca³ym œwiecie. Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Lotniczego (EASA) te¿ ma nadziejê, ¿e ju¿ w listopadzie dojdzie do ponownej certyfikacji naprawionych MAXów, a na pocz¹tku przysz³ego roku, po przeszkoleniu pilotów, maszyny te bêd¹ ju¿ mog³y lataæ z pasa¿erami. Teraz tylko pozostaje przekonaæ, ¿e podró¿e tym typem samolotu jest tak bezpieczna, jak ka¿dym innym.

In¿ynierowie Boeinga dokonali wielu zmian w B737 MAX. Wœród nich jest zmiana w systemie kontroli lotu, która sta³a siê mniej agresywna i wspó³pracuje z pilotami.

Teraz American Airlines zaplanowa³y, ¿e tu¿ po tegorocznym Œwiêcie Dziêkczynienia, które wypada we czwartek 26 listopada, zaprosi wszystkich chêtnych do zwiedzania samolotu. Takie akcje bêd¹ mia³y miejsce na lotniskach w Dallas/Fort Worth, nowojorskim La Guardia oraz w Miami. Na wszystkie pytania, podczas specjalnej wideokonferencji, odpowiedz¹ im piloci i mechanicy. — To s¹ osoby, które najlepiej znaj¹ te maszyny i najdok³adniej bêd¹ potrafili wyjaœniæ jakie zmiany zosta³y w nich przeprowadzone. Oni w³aœnie w takiej sytuacji s¹ najbardziej wiarygodni — mówi³ David Seymour, wiceprezes American Airlines ds operacyjnych. Jak ujawni³ równie¿ linia zdecydowa³a, ¿e ka¿dy kupuj¹cy bilet bêdzie mia³ wpisany w rezerwacji jak¹ maszyn¹ leci. A jeœli zdecyduje, ¿e obawia siê takiego rejsu bêdzie móg³ zmieniæ rezerwacjê na lot inn¹ maszyn¹.
American Airlines odebra³y przed katastrofami 24 egzemplarze B737 MAX , ale ze wzglêdu na spadek popytu na podró¿e lotnicze zdecydowa³y siê na przesuniêcie odbioru kolejnych 18 maszyn.

Na polskim rynku B737 MAX lata³y m.in. LOT, Smartwings oraz Enter Air, które odebra³y 2 takie samoloty i podobnie jak American Airlines równie¿ zdecydowa³y siê na odsuniêcie w czasie odbioru kolejnych maszyn.

Football news:

Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici
Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it