Poland

Ambasador Chin w USA: Są różnice, nie usprawiedliwiają wojny

Chiñskie media pañstwowe ostrzegaj¹, ¿e niektórych szkód, jakie zosta³y wyrz¹dzone w relacjach USA z Chinami "nie da siê naprawiæ".

"China Daily" w artykule redakcyjnym pisze, ¿e decyzja USA o ograniczeniu liczby wiz wydawanych cz³onkom Komunistycznej Partii Chin i ich rodzinom oraz zakaz sprowadzania do USA bawe³ny z Sinciangu to "niepokoj¹ce sygna³y".

"Nawet jeœli nastêpna administracja chcia³aby w jakikolwiek sposób z³agodziæ napiêcia (...), niektórych szkód nie da siê naprawiæ, tak jak chcia³ tego urzêduj¹cy prezydent USA" - czytamy w "China Daily".

Wed³ug dziennika "dwustronne relacje" USA z Chinami zosta³y skierowane na "niebezpieczn¹ œcie¿kê".

Ambasador Chin w USA, Cui Tiankai, w czwartek napisa³ na Twitterze, ¿e miêdzy USA a Chinami "zawsze by³y ró¿nice", ale "¿adna z nich nie usprawiedliwia konfrontacji i wojny, zimnej lub gor¹cej".

"Z odpowiedni¹ doz¹ obustronnego szacunku i zrozumienia, mo¿emy poradziæ sobie z tymi ró¿nicami" - doda³.

Tymczasem Biden w rozmowie z "New York Times" powiedzia³, ¿e na razie nie zamierza znosiæ ce³ na³o¿onych przez Trumpa na towary z Chin w ramach wojny handlowej miêdzy Waszyngtonem a Pekinem.

W czwartek na Twitterze dosz³o do ostrej wymiany zdañ miêdzy senator USA, Marsh¹ Blackburn a dziennikarzem "China Daily", Chenem Weihua.

Blackburn, polityk Partii Republikañskiej, napisa³a na Twitterze, ¿e Chiny maj¹ za sob¹ "5 tysiêcy lat historii oszukiwania i okradania".

Chen odpar³, ¿e Blackburn jest najbardziej "rasistowskim i ignoranckim" cz³onkiem Senatu USA. Dziennikarz nazwa³ te¿ amerykañsk¹ senator "suk¹".

Blackburn w odpowiedzi nazwa³a dziennikarza "marionetk¹" chiñskiego prezydenta Xi Jinpinga i doda³a, ¿e USA nie ugn¹ siê przed "seksistowskimi, komunistycznymi zbirami".

Football news:

Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter
Klopp on Alisson: My God, what a goalkeeper! Needed him at 2 points Manchester United
Eldor Shomurodov: Torres and Drogba are my idols. Would like their autographs