Poland

Amazon zmienia logo. Ze względu na Hitlera

Gigant e-handlu, który w³aœnie parê dni temu wszed³ ze swoj¹ internetow¹ platform¹ do Polski, musia³ wycofaæ siê ze z dotychczasowego logo widniej¹cego w jego aplikacji.

Chodzi o znak rozpoznawczy firmy – paczkê ze strza³k¹, przypominaj¹c¹ uœmiech oraz z niebiesk¹ taœm¹ przylepn¹. Ikonka Amazon Shopping, któr¹ mo¿na by³o instalowaæ na smartfonach, czy tabletach, internautom kojarzy³a siê bowiem z Adolfem Hitlerem. Z¹bkowana taœma nad uœmiechem faktycznie mog³a wygl¹daæ jak w¹sy wodza III Rzeszy.

Wdro¿one w styczniu br. logo pojawi³o siê w pierwszej kolejnoœci na rynkach brytyjskim, w³oskim, czy hiszpañskim, zaœ w lutym – na pozosta³ych. – Stworzyliœmy nowe logo, by nawi¹zaæ do podekscytowania, gdy klienci robi¹ zakupy na telefonie, czy kiedy widz¹ nasze paczki przed swoimi drzwiami – pisa³ w komunikacie Amazon podczas premiery logo.

Amazon

Cytowana przez BBC Vicky Bullen, szefowa agencji brandingowej Coley Porter Bell, przyznaje jednak, ¿e dotychczasowa wizualizacja Amazona by³a niefortunna. – Kszta³t taœmy przypomina w¹siki, a te s¹ podœwiadomie kojarzone z Hitlerem. Dla marki to niedobre skojarzenie skoro ma na celu wywo³aæ zachwyt – podkreœla.

Koncern szybko zareagowa³ na spostrze¿enia internautów i zdecydowa³ siê, by nie budziæ zbêdnych kontrowersji i zmieniæ identyfikator wizualny. Finalnie niebieska taœma przybra³a inny kszta³t, nie kojarz¹cy siê z w¹sami.

Przypomnijmy, ¿e pocz¹tkowo logo Amazona przedstawia³o sklepowy wózek.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?