Poland

Amazon w tym roku otworzy gigantyczny magazyn w Świebodzinie

Amazon wznosi dziesi¹te centrum logistyczne w Polsce. Powstanie ponad tysi¹c miejsc pracy.

Jeszcze w tym roku Amazon otworzy dziesi¹te w Polsce centrum logistyczne. Obiekt w Œwiebodzinie bêdzie mia³ 193 tys. mkw. Pracownicy zatrudnieni w nowo otwartym centrum logistycznym bêd¹ kompletowaæ, pakowaæ i wysy³aæ klientom zamówienia zawieraj¹ce ma³e przedmioty, takie jak ksi¹¿ki, elektronikê i towary konsumpcyjne.

W codziennej pracy bêd¹ wspierani przez innowacyjne technologie Amazon Robotics. Prawie 3 tys. robotów pomo¿e w realizacji zamówieñ klientów. Te specjalistyczne urz¹dzenia przesuwaj¹ siê pod rega³ami z produktami, podnosz¹ je i przemieszczaj¹ po centrum logistycznym, pomagaj¹c przyspieszyæ czas obs³ugi zamówieñ, u³atwiaj¹c pracê pracownikom i podnosz¹c jakoœæ obs³ugi klientów. To bêdzie trzecie centrum robotyczne Amazon w Polsce, po Ko³baskowie ko³o Szczecina i Gliwicach.

Amazon rozpocz¹³ w³aœnie rekrutacjê i w pierwszym etapie poszukuje miêdzy innymi: in¿ynierów, specjalistów HR i IT, specjalistów ds. BHP i finansów oraz mened¿erów operacyjnych.

Spó³ka zapewnia, ¿e wszyscy pracownicy Amazon w Œwiebodzinie od pierwszego dnia pracy otrzymaj¹ atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet œwiadczeñ. P³ace pracowników poziomu pocz¹tkowego zaczynaj¹ siê od 20 z³ brutto za godzinê, a liderów zespo³ów od 25 z³ brutto za godzinê.

Zatrudnionym przys³ugiwaæ bêd¹ równie¿ dodatkowe miesiêczne premie w wysokoœci do 15%, uzale¿nione od frekwencji indywidualnej i wyników zespo³u, a tak¿e szereg benefitów obejmuj¹cych prywatn¹ opiekê medyczn¹, ubezpieczenie na ¿ycie, bezp³atny dojazd do pracy autokarem na wybranych trasach i wiele innych, np. mo¿liwoœæ skorzystania z programu Postaw na Swój Rozwój. Dziêki niemu, pracownicy Amazon o co najmniej rocznym sta¿u, którzy chc¹ zyskaæ nowe kwalifikacje, mog¹ w ci¹gu 4 lat otrzymaæ nawet do 26 tys. z³ dofinansowania na op³acenie czesnego, kosztów kursów i materia³ów edukacyjnych.

Dla ochrony przed koronawirusem, w Polsce firma zakupi³a w 2020 roku ponad 8 mln par rêkawiczek ochronnych, 2 mln maseczek, 24 mln opakowañ chusteczek dezynfekuj¹cych i 33 mln œrodków do dezynfekcji r¹k.

– Polska to dla nas bardzo wa¿ny rynek. Dzia³amy na nim od ponad szeœciu lat. Do tej pory Amazon stworzy³ w Polsce ponad 18 tys. sta³ych miejsc pracy  – przypomina dyrektor regionalny w Amazon Marian Sepesi.

Natomiast burmistrz Œwiebodzina Tomasz Sielicki zapewnia, ¿e dla regionu szczególnie wa¿ne s¹ wysokojakoœciowe miejsca pracy, które powstan¹ w nowym centrum logistycznym. – Wierzê, ¿e dziêki tej wspó³pracy nasze miasto bêdzie w stanie w pe³ni wykorzystaæ swój ogromny potencja³ – zaznacza Sielicki.

Amazon dzia³a w Polsce od 2014 roku i stworzy³ ponad 18 tys. sta³ych miejsc pracy w swoich 9 nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach ko³o Poznania, Sosnowcu, Ko³baskowie ko³o Szczecina, Bielanach Wroc³awskich (dwa obiekty firmy), £odzi, Pawlikowicach ko³o £odzi, Okmianach ko³o Boles³awca i w Gliwicach, Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdañsku i oddzia³ Amazon Web Services w Warszawie.

Football news:

Atletico after criticism of the refereeing from Real Madrid: Some are used to always having a fair wind
New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal