Poland

Amadeus o Itace: "Zycięzca w kryzysie"

Amadeus, jedna z czo³owych firm technologicznych w bran¿y turystycznej na œwiecie), przyzna³a Itace tytu³ „Winner of the Crisis” (z ang. Zwyciêzca w kryzysie).

Jej zdaniem biuro podró¿y jest przyk³adem do naœladowania dla innych firm i inspiracj¹ dla pracowników Amadeusa, poniewa¿ mimo pandemii z optymizmem patrzy w przysz³oœæ i nie ustaje w rozwoju, wykorzystuj¹c najnowsze rozwi¹zania technologiczne i inwestuj¹c w nie – informuje touroperator w komunikacie prasowym.

Amadeus, wskazuje na przyk³ady innowacyjnoœci Itaki i podaje, ¿e:

•  jako jedna z pierwszych firm w Europie centralnej i wschodniej implementowa³a narzêdzie Amadeus Quick Connect, które daje dostêp do oferty regularnych przewoŸników lotniczych w Amadeuszu. Dziêki temu oferuje klientom mo¿liwoœæ dynamicznego pakietowania wyjazdów.

• pracuje wspólnie z Amadeusem nad pilota¿owym rozwi¹zaniem w ramach Amadeus Quick Connect – które ma s³u¿yæ do zaoferowania klientom mo¿liwoœci wybierania miejsc w samolotach. To nowoœæ ofercie Amadeusa.

Wspó³pracê z Itak¹ Amadeus przypieczêtowa³ – czytamy w komunikacie – zasadzeniem pami¹tkowego drzewa w lesie Amadeusa na Haiti.

Przy okazji Itaka informuje, ¿e pracuje w³aœnie nad projektem odœwie¿enia wygl¹du swojej strony www.itaka.pl. „Projekt jest w trakcie implementacji listy wyników wyszukiwania w wersji demo”.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR