Poland

Alvernia Planet ma nowy pomysł na biznes

Alvernia Planet

materia³y prasowe

Alvernia Planet, w³aœciciel charakterystycznych kopu³ek pod Krakowem, ma nowy pomys³ na biznes. Koncepcja parku rozrywki i edukacji zyskuje nowy element. To rozszerzona rzeczywistoœæ.

Alvernia Planet, pomys³ grupy Gremi na to, jak wykorzystaæ charakterystyczne kopu³y pod Krakowem (w sumie 17 tys. mkw.) w czasie epidemii, zaczyna siê sprawdzaæ. Jak mówi „Rz" Magdalena Sroka, b. wiceprezydent Krakowa, a obecnie szefowa Alvernia Planet, dni otwarte skierowane do firm organizuj¹cych konferencje i inne eventy zaowocowa³y licznymi zapytaniami o wynajem studiów i wyposa¿enia technicznego, które mieszcz¹ kopu³y. W kolejnym kroku Alvernia Planet planuje dni otwarte dla bran¿y audiowizualnej.

Jak podkreœla Magdalena Sroka, takimi mo¿liwoœciami technicznymi, jakie ma firma, pochwaliæ siê mo¿e ma³o kto w Polsce. Jej zdaniem kluczem do sukcesu projektu s¹ jego partnerzy, a przede wszystkim odpowiedzialny za specjalistyczne wyposa¿enie audiowizualne VisualSupport – dostawca diod najwy¿szej generacji, pozwalaj¹cych uzyskaæ finalny efekt 4k, oraz Funky Fox i Piloci Studio odpowiedzialni za wirtualne scenografie 3D, tworzone w oparciu o silnik Unreal Engine 4. Piêæ scen z mo¿liwoœci¹ dowolnej rekonfiguracji i adaptacji do potrzeb klienta daje niezwykle elastyczne mo¿liwoœci dzia³ania. A to dopiero pocz¹tek przygody Alvernii z najnowoczeœniejszymi technologiami – obiecuje mened¿erka.

Alvernia Planet jest w³aœcicielem nieruchomoœci, które kiedyœ nale¿a³y do Alvernia Studios, wytwórni filmowej, wymyœlonej przez Stanis³awa Tyczyñskiego, za³o¿yciela Radia RMF FM. Gdy z powodów ekonomicznych musia³ z niego zrezygnowaæ, kompleks kupi³ holding Gremi, którego g³ównym akcjonariuszem jest Grzegorz Hajdarowicz (poœrednio g³ówny w³aœciciel Gremi Media, wydaj¹cego „Rzeczpospolit¹" i „Parkiet"). Alvernia zosta³a wyceniona w tej transakcji na 50 mln euro. Plany rozwoju przedsiêwziêcia przedstawi³a jakiœ czas temu w strategii na lata 2019–2030 spó³ka KCI z portfela Hajdarowicza.

Jak przypomina Magdalena Sroka, zanim wybuch³a pandemia, plan zak³ada³ uruchomienie parku rozrywki. Covid-19 nie zmieni³ planów strategicznych spó³ki, wymusi³ jednak szybk¹ modyfikacjê koncepcji i eksploracjê tematów zwi¹zanych z rozszerzon¹ rzeczywistoœci¹, która docelowo ma byæ jednym ze sposobów budowania atrakcji w parku.

– Zadaliœmy sobie pytanie, jak bêdzie wygl¹daæ rzeczywistoœæ postpandemiczna, i jasne sta³o siê dla nas, ¿e produkcja z udzia³em rozszerzonej rzeczywistoœci pozostanie z nami na zawsze – t³umaczy³a niedawno Sroka na ³amach mediów.

I zdania nie zmienia. Uwa¿a, ¿e spotkania w sieci coraz czêœciej wymagaj¹ atrakcyjnej oprawy. Pomóc ma w tym oferta Alvernia xR, czyli rozwi¹zania z udzia³em rozszerzonej rzeczywistoœci. Nie jest to jednak oferta skierowana wy³¹cznie do szeroko rozumianego „sektora spotkañ". Alvernia otwiera wrota równie¿ dla twórców treœci reklamowych, oferuj¹c mo¿liwoœæ realizacji praktycznie ka¿dego planu zdjêciowego z dowolnie zaprojektowan¹ wirtualn¹ scenografi¹, bez wzglêdu na warunki atmosferyczne panuj¹ce na zewn¹trz.

Technologie wizualne wykorzystane maj¹ zostaæ tak¿e inaczej. Park rozrywki i edukacji nadal ma powstaæ, ale jego koncepcja zosta³a poszerzona – opowiada Sroka.

Nowy pomys³ to wprowadzenie klimatów cyberpunkowych, tak popularnych wœród fanów gier komputerowych. – Oferta dla klienta indywidualnego mo¿e pojawiæ siê w drugim lub trzecim kwartale tego roku – zapowiada szefowa Alvernia Planet.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR