Poland

Allegro z nową siedzibą w Poznaniu. Na dziesięciu piętrach

ROL

Poznañski zespó³ Allegro przeniesie siê do Nowego Rynku, kompleksu budynków biurowych w centrum miasta. Na dziesiêciu piêtrach zajmie 24,6 tys. mkw.

Biuro w Poznaniu jest najwiêkszym oddzia³em Allegro i siedzib¹ g³ówn¹ od samego pocz¹tku istnienia firmy. Na co dzieñ w stolicy Wielkopolski pracuj¹ zespo³y IT, korporacyjne, obs³uga klienta i du¿a czêœæ zespo³u komercyjnego - w sumie ponad 1,3 tys. osób.

Przeprowadzka do nowego biura w Poznaniu bêdzie najwiêkszym jak dot¹d przedsiêwziêciem logistycznym w historii biur firmy. Pierwsze zespo³y maj¹ przenieœæ siê do nowego biura ju¿ w po³owie 2021 roku. - Zaplanowaliœmy roczny okres przejœciowy, podczas którego pracownicy Allegro bêd¹ przebywaæ w dwóch biurach. W poprzednim biurze Allegro dysponowa³o 1,3 tys. miejscami pracy, teraz mo¿e ich mieæ nawet 2,7 tys.

Nowy Rynek to trzecia inwestycja Allegro w biura w 2021 roku, po og³oszonym wczeœniej Krakowie i Warszawie.

 - Firma w najbli¿szych kwarta³ach skupi siê na usprawnieniu dostaw, rozwoju sztucznej inteligencji i nowych rozwi¹zañ na platformie dla klientów i sprzedawców. Prowadzimy rekrutacje, tylko w Poznaniu w 2021 roku zatrudnimy ponad 330 osób – zapowiada Allegro w komunikacie.

- W ci¹gu zaledwie kwarta³u liczba liczba klientów zwiêkszy³a siê o populacjê Katowic - 300 tys. konsumentów do³¹czy³o do Allegro i mog¹ wybieraæ spoœród ponad 200 mln ofert. Jeœli wydrukowalibyœmy katalog ze wszystkimi ofertami Allegro, mia³y 10 kilometrów gruboœci! – mówi cytowany w komunikacie Francois Nuyts, prezes Allegro. - To naturalne, ¿e potrzebujemy utalentowanych ludzi, nie tylko z obszaru technologii. Dlatego te¿ inwestujemy w nowe biura, aby zapewniæ pracownikom najlepsz¹ przestrzeñ do pracy, sprzyjaj¹c¹ kreatywnoœci, rozwojowi oraz integracji zespo³ów - a dodatkowo œwietnie zaprojektowan¹, w najlepszej lokalizacji oraz z praktycznymi i ekologicznymi rozwi¹zaniami. Nasze plany rekrutacyjne na 2021 s¹ naprawdê ambitne - pozyskanie 950 nowych talentów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7