Poland

Allegro rusza z nową platformą. Mocna odpowiedź konkurencji

Allegro

materia³yprasowe

Na pocz¹tku lutego ruszy Allegro Biznes czyli miejsca na firmowe zakupy. To odpowiedŸ na now¹ konkurencjê na rynku.

Segment zakupów firmowych jest bardzo atrakcyjny. Wed³ug szacunków tylko zakupy online warte s¹ ponad 200 mld z³, zatem rynek kilka razy wiêkszy ni¿ konsumencki. Na ten kawa³ek ma chrapkê platforma MerXu, nowy marketplace dla firm, które mog¹ bezpoœrednio kupowaæ od producentów wszelkie potrzebne im towary. Za projektem stoi grupa mened¿erów - Przemys³aw Budkowski, Tomasz Nowak i Sebastian Pietrowski, zwi¹zani przez wiele lat z Allegro, Piotr Nowjalis, by³y szef finansów w CCC oraz eksperci z zagranicy.

Teraz tak¿e Allegro ma odpowiedŸ i rozwi¹zanie usprawniaj¹ce zakupy firmowe. Firma podaje, ¿e wartoœæ handlu online w kategorii zakupów firmowych w Polsce wyniesie ponad 340 mld z³ w 2021 roku. Oznacza to, ¿e potencja³ tego rynku jest ogromny, a platforma Allegro Biznes zostanie udostêpniona na pocz¹tku lutego.

Oferta Allegro Biznes dostêpna bêdzie tylko dla posiadaczy konta Firma. Dlatego w momencie uruchomienia serwisu, firmy sprzedaj¹ce i kupuj¹ce na Allegro automatycznie otrzymaj¹ do niej dostêp. Jednoczeœnie sprzedaj¹cy, których oferty pojawi¹ siê na obu wersjach Allegro, otrzymaj¹ mo¿liwoœæ eksploracji dodatkowego rynku, na którym wydatki s¹ œrednio 10-krotnie wiêksze ni¿ w przypadku zakupów konsumenckich.

Allegro Biznes bêdzie odpowiadaæ na podstawowe, ale jednoczeœnie szerokie potrzeby wszystkich przedsiêbiorców (np. artyku³y papiernicze, produkty do sprz¹tania, sprzêt IT itp.). Oferta bêdzie równie¿ dostosowana do bardzo specyficznych bran¿, takich jak warsztaty samochodowe, firmy budowlane czy gabinety kosmetyczne. Ka¿dego miesi¹ca co czwarta firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Mo¿liwoœæ samodzielnego i szybkiego wyboru produktów w po³¹czeniu z bardzo bogat¹ ofert¹ w konkurencyjnych cenach oraz wygodnymi dostawami - elementy tak wa¿ne w naszych codziennych, prywatnych zakupach - nie by³y do tej pory dostêpne w przypadku zakupów firmowych.

Poniewa¿ jednak klienci, poza ¿yciem zawodowym, przyzwyczaili siê do okreœlonego standardu zakupów online, ta luka doprowadzi³a do szybkiego rozwoju funkcji i us³ug, takich jak nasza, skierowanych do klientów B2B – mówi Dagmara Brzeziñska-Marcu, Commercial Category Management Director w Allegro.

Allegro Biznes po³¹czy szeroki wybór produktów, wygodê dostaw z funkcjami usprawniaj¹cymi zakupy firmowe. Zbudowane zosta³o na bazie znanej Polakom platformy konsumenckiej, zachowuj¹c wszystkie dotychczasowe funkcjonalnoœci i dodaj¹c konkretne narzêdzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebuj¹ ró¿nych produktów do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci, jak i dla tych, którzy je dostarczaj¹.

Rozwój platformy w najbli¿szej przysz³oœci bêdzie koncentrowa³ siê miêdzy innymi na oferowaniu konkurencyjnych cen i przyjaznych dla biznesu opcji p³atnoœci, poniewa¿ s¹ to g³ówne czynniki decyzyjne w procesie wyboru dostawcy.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned