Poland

Allegro chce się intensywniej rozwijać

Allegro

Shutterstock

Tegoroczne nak³ady maj¹ siêgn¹æ 560–600 mln z³ wobec 230 mln z³ w 2020 r. G³ównie przez budowê w³asnej sieci automatów do paczek.

Allegro podpisa³o umowê z polsk¹ firm¹ Modern-Expo na dostarczenie automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesy³ek. Pierwsza partia pojawi siê ju¿ w po³owie roku, a do koñca 2021 r. ich sieæ zwiêkszy siê do 1,5 tys. Umowa opiewa na 3 tys. urz¹dzeñ. – Nasza umowa z InPostem jest absolutnie niezagro¿ona, bêdziemy rozwijaæ wspó³pracê – mówi Francois Nuyts, prezes Allegro.

W 2020 r. sprzeda¿ na platformie Allegro wynios³a 35,1 mld z³ i by³a o 54 proc. wy¿sza ni¿ rok wczeœniej. Przychody spó³ki m.in. z tytu³u prowizji wynios³y niemal 4 mld z³. Wed³ug prognoz w 2021 r. sprzeda¿ na platformie wzroœnie o kilkanaœcie procent r./r., przychody netto grupy wzrosn¹ znacz¹co ponad 20 proc. r./r.

– Na koniec roku mieliœmy 128 tys. sprzedawców oraz 13 mln kupuj¹cych. Ich liczba w 2020 by³a wiêksza ni¿ kiedykolwiek. Œrednio wydatki na jednego kupuj¹cego wzros³y o 36 proc., do 2,7 tys. z³ – mówi Francois Nuyts.

Allegro zwiêksza inwestycje – tegoroczne nak³ady maj¹ siêgn¹æ 560–600 mln z³ wobec 230 mln z³ w 2020 r. W latach 2022–2023 wynios¹ 700–950 mln z³. – To efekt rozwoju magazynów, w³asnej sieci urz¹dzeñ do odbioru, jak i nowych biur – mówi Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Wydarzeniem, które cieniem k³adzie siê na kursie, jest Amazon, który w tym tygodniu uruchomi³ ju¿ polsk¹ platformê. Choæ podnios³o siê wiele g³osów, i¿ debiut by³ skromny, to d³ugofalowo mo¿e mocno zagroziæ pozycji Allegro w Polsce. Tymczasem spó³ka zupe³nie siê do tej sytuacji nie odnosi. – To Amazon powinien siê wypowiadaæ w tym temacie, a nie my. Odp³ywu sprzedawców w ostatnim czasie nie zauwa¿yliœmy – mówi Francois Nuyts.

– Bardzo pozytywnie oceniam przep³ywy gotówkowe, które daj¹ spó³ce niesamowit¹ si³ê, aby czyniæ polski rynek online jeszcze bardziej atrakcyjnym dla klienta poprzez inwestycje w dostawy (pocz¹tek i dalszy rozwój dostaw tego samego dnia) oraz nowe produkty. To wszystko bêdzie czyni³o online coraz bardziej innowacyjnym oraz atrakcyjnym – mówi Tomasz Soko³owski, analityk BM Santander. – To wszystko pozwoli spó³ce równie¿ coraz szybciej zagospodarowywaæ nowe udzia³y rynkowe i utrzymywaæ znacz¹ce przewagi konkurencyjne przed dopiero raczkuj¹cymi na polskim rynku zagranicznymi konkurentami o wci¹¿ znikomej skali dzia³ania – dodaje.

Allegro zapowiedzia³o kontynuacjê wzrostu zatrudnienia, w 2021 chce daæ pracê kolejnym 1,5 tys. pracowników, chce wci¹¿ rozwijaæ ofertê, obecnie na platformie dostêpne jest ok. 200 mln produktów. Spó³ka przejê³a te¿ Opennet, zajmuj¹cy siê oprogramowaniem, jeœli chodzi o dostawy realizowane do automatów. Obecnie ju¿ niemal 80 proc. dostaw realizowanych jest w jeden–dwa dni, kupuj¹cy maj¹ dostêp do sieci 25 tys. punktów odbioru – tak¿e w weekendy. W tym roku ruszy te¿ kolejny magazyn logistyczny, dziêki czemu spó³ka chce rozwijaæ ofertê fulfilment. Inne cele to tak¿e rozwój platformy B2B i rozwój sprzeda¿y eksportowej.

Football news:

Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot