Poland

Alior zaskoczył wynikami. Lepiej niż u konkurencji

Alior

Bloomberg

Alior Bank mia³ wy¿szy wynik od prognozowanego g³ównie za spraw¹ dodatkowych zysków ze sprzeda¿y obligacji i nieco ni¿szych kosztów. Zaszkodzi³y zaœ rezerwy na zwroty prowizji.

Alior mia³ w IV kwartale 120 mln z³ zysku netto, czyli o 70 proc. wiêcej ni¿ zak³ada³a œrednia prognoz (72 mln z³). Rezultat jest o prawie po³owê wiêkszy ni¿ w III kwartale i zdecydowanie lepszy ni¿ w IV kwartale 2019 r. (bank mia³ wtedy 20 mln z³ straty netto). W ca³ym 2020 r. Alior zanotowa³ jednak 311 mln z³ straty netto w porównaniu do 248 mln z³ zysku w 2019 r.

- Wyniki Alior Banku po stronie operacyjnej by³y lepsze ni¿ u wiêkszoœci konkurentów, by³o to mo¿liwe dziêki stosunkowo lepszym zyskom z operacji finansowych. Pozwoli³y one na wypracowanie dodatniej dynamiki wyniku na dzia³alnoœci bankowej i poprawê zysku operacyjnego. Negatywnie na tle sektora prezentuje siê natomiast roczna dynamika wolumenów (kwartalne zmiany s¹ ju¿ podobne), co mo¿e w kolejnych okresach negatywnie wp³yn¹æ na dochody odsetkowe. Koszty rezerw s¹ pod kontrol¹, by³yby one ni¿sze gdyby nie jednorazowe odpisy wartoœci aktywów. Wyniki oceniamy jako dobre – komentuje Marcin Materna, dyrektor dzia³u analiz Millennium DM.

Alior poda³, ¿e w IV kwartale wynik z tytu³u pozosta³ej dzia³alnoœci uwzglêdnia 35 mln z³ dodatkowej rezerwy na tzw. ma³e TSUE (zwroty prowizji w razie przedterminowej sp³aty kredytów) oraz 48 mln z³ zysku rozpoznanego na sprzeda¿y papierów wartoœciowych. Wynik netto IV kwarta³u zosta³ zaburzony tak¿e o inne zdarzenia o charakterze jednorazowym: odpisanie pozosta³ej czêœci wartoœci firmy powsta³ej po przejêciu Meritum Bank (-40 mln z³), dekonsolidacja Ruchu (+12 mln z³), odpis wartoœci aktywów niefinansowych (-23 mln z³), oraz rozwi¹zanie rezerwy na premie (+14,5 mln z³).

Wynik odsetkowy by³ zgodny z oczekiwaniami i wyniós³ w IV kwartale 667 mln z³, czyli spad³ rok do roku o 11 proc. a kwartalnie o 2 proc. Mar¿a odsetkowa w IV kwartale wynios³a 3,63 proc. Rezultat ten uwzglêdnia 30 mln z³ dodatkowych rezerw zwi¹zanych z korekt¹ modeli dotycz¹c¹ przedterminowej sp³aty kredytów. Mar¿a wy³¹czaj¹ca tê korektê wynios³aby 3,79 proc.

Wynik z op³at i prowizji lekko przekroczy³ prognozy, wyniós³ 177 mln z³, wzrós³ o 7 proc. rok do roku i 5 proc. kwartalnie.

Koszty ogó³em wynios³y 381 mln z³, by³y wiêc 5 proc. ni¿sze ni¿ oczekiwa³ rynek. Wzros³y rok do roku o 8 proc., kwartalnie zaœ zmala³y o 7 proc. W IV wskaŸnik kosztów do dochodów wyniós³ 41,7 proc. wobec 43,8 proc. rok wczeœniej. Odpisy (wynik z tytu³u odpisów na straty oczekiwane i wynik z tytu³u utraty wartoœci aktywów niefinansowych) nie zaskoczy³y, wynios³y 295 mln z³. Zmala³y o 13 proc. rok do roku i by³y niemal takie same jak w III kwartale. Bank poda³, ¿e udzia³ zakoñczonych wakacji kredytowych obs³ugiwanych bez istotnych opóŸnieñ w sp³acie wynosi 93 proc.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well