Poland

Alimenty, wspólny kredyt - jak się rozliczyć z byłym mężem

dom po rozwodzie

Adobe Stock

Komornik pomo¿e eksmitowaæ i œci¹gn¹æ alimenty, a przynajmniej ustaliæ maj¹tek by³ego ma³¿onka – wskazuje adwokat Anna Wojniusz, Kancelaria M. Woziñski A. Kulisz.

Jestem w trakcie podzia³u maj¹tku po rozwodzie. By³y m¹¿ dosta³ eksmisjê, ale mieszka we wspólnym domu, nie p³aci zas¹dzonych alimentów, nie sp³aca po³owy hipoteki (ca³oœæ p³acê sama), a kredyt wziêliœmy w 2006 r. na 30 lat – opisuje czytelniczka. Ma jakieœ wyjœcie, pani mecenas?

Po pierwsze, nale¿y wyegzekwowaæ te kwestie, o których rozstrzygn¹³ s¹d. Wyrok rozwodowy zawieraj¹cy nakaz eksmisji i obowi¹zek zap³aty alimentów nale¿y przekazaæ komornikowi, który zajmie siê egzekucj¹ alimentów i ustali, czy by³y ma³¿onek posiada dochody z pracy lub umów cywilnoprawnych, zajmie œrodki na rachunku bankowym, zlicytuje jego pojazd czy inne nale¿¹ce do niego ruchomoœci. Gdyby egzekucja alimentów okaza³a siê nieskuteczna, zaœwiadczenie komornika mo¿e byæ podstaw¹ do wyp³aty œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego.

Kto mo¿e na nie liczyæ?

Od 1 paŸdziernika 2020 r. o œwiadczenia mog¹ wyst¹piæ osoby, których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 900 z³ netto (wczeœniej by³o to 800 z³). Œwiadome i zawinione niewywi¹zywanie siê z obowi¹zku alimentacyjnego mo¿e byæ te¿ uznane za przestêpstwo niealimentacji.

Eksmisja chyba nie jest prosta?

Komornik pomo¿e te¿ w eksmisji. Je¿eli w wyroku przewidziano lokal socjalny, gmina musi go wskazaæ. Inaczej czytelniczka mo¿e ¿¹daæ odszkodowania od gminy za okres, w którym musia³a ponosiæ koszty zamieszkania by³ego mê¿a. Niestety eksmisji nie wolno wykonywaæ w okresie epidemii, poza nielicznymi wyj¹tkami, dotycz¹cymi np. sprawców przemocy.

Co ze wspólnym kredytem?

Raty kredytu hipotecznego sp³acone przez czytelniczkê od dnia uprawomocnienia siê wyroku rozwodowego podlegaj¹ rozliczeniu. By³y m¹¿ musi zwróciæ po³owê sp³at, których dokona³a sama. Bank nie zlicytuje domu, dopóki kredyt jest regularnie sp³acany.

S¹d, dokonuj¹c podzia³u maj¹tku, mo¿e przyznaæ ca³y dom jednemu z by³ych ma³¿onków z obowi¹zkiem sp³aty na rzecz drugiego równowartoœci po³owy domu. Ta sp³ata nie zostanie jednak pomniejszona o kredyt pozosta³y do sp³aty. Tak jest ukszta³towana aktualna linia orzecznicza S¹du Najwy¿szego. S¹d mo¿e wyj¹tkowo roz³o¿yæ zas¹dzon¹ nale¿noœæ na raty na okres nie d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat. W praktyce s¹dy rzadko zgadzaj¹ siê na wieloletnie sp³aty. Zdarza siê, ¿e s¹ to dwie–trzy raty p³atne w ci¹gu kilku lat. Wszystko zale¿y od uznania s¹du i okolicznoœci sprawy.

Ale jest jeszcze hipoteka...

W postêpowaniu o podzia³ maj¹tku s¹d nie dzieli d³ugów. Nie zajmie siê wiêc kredytem hipotecznym pozosta³ym do sp³aty. W grê wchodz¹ rozwi¹zania koncyliacyjne – ugoda s¹dowa czy mediacyjna albo podzia³ w formie aktu notarialnego. Mamy du¿o rozwi¹zañ pozwalaj¹cych np. na przejêcie d³ugu przez osobê trzeci¹ albo zrzeczenie siê roszczeñ o zwrot sp³acanych rat pod warunkiem zmniejszenia wartoœci sp³aty na rzecz ma³¿onka o wartoœæ „przejêtego" kredytu. Wiele osób decyduje siê sprzedaæ dom i sp³aciæ ca³y kredyt.

Football news:

Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years