Poland

AliExpress postawi w Polsce własne automaty paczkowe

Chiñska platforma zakupowa przyspiesza terminy dostaw do Polski. Chce tak¿e rozwijaæ u nas system automatów CaiNiao.

AliExpress jest drugim po Allegro pod wzglêdem wielkoœci sprzedawc¹ internetowym w Polsce. Dotychczas firma znana by³a z d³ugich terminów dostaw, nawet kilkutygodniowych. W przypadku wielu przesy³em obs³ugê logistyczn¹ uda³o siê skróciæ z racji obs³ugi zamówieñ przez magazyn w Belgii.

Teraz firma chce jeszcze przyspieszyæ terminy dostaw. Od kwietnia ma ruszyæ nowa us³uga – przy zakupach powy¿ej 5 dol. produkt bêdzie dostarczony do polskiego odbiorcy w przeci¹gu 15 dni.

To ogromna zmiana z perspektywy klientów, ale Chiñczycy chc¹ jeszcze mocniej zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ na naszym rynku. Platforma chce uruchamiaæ u nas automaty do odbioru paczek CaiNiao. To logistyczna platforma grupy Alibaba, w³aœciciela AliExpress, wczeœniej znana jako China Smart Logistics Network. Ta firma logistyczna powsta³a w 2013.

Przedstawiciele AliExpress podkreœlaj¹, ¿e projekt mia³by ma³a skalê. AliExpress wspó³pracuje w Polsce z InPost, firma wielokrotnie podkreœla³a i¿ chce rozwijaæ system odbioru zamówieñ w ró¿nych formach.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17