Poland

Aleksiej Nawalny leci do Rosji. "Nie boję się"

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny wyruszy³ z Berlina do Moskwy. Oceni³, ¿e ma prawo wróciæ do ojczyzny i zadeklarowa³, ¿e nie boi siê powrotu do Rosji.

Nawalny, który ju¿ wczeœniej zapowiada³, ¿e wróci do Rosji, konkretny termin podró¿y poda³ w œrodê. - Pytanie "wróciæ czy nie" nigdy przede mn¹ nie sta³o. Tylko dlatego, ¿e nigdy nie wyje¿d¿a³em. Znalaz³em siê w Niemczech, bo przyjecha³em w kapsule reanimacyjnej. 17 stycznia, w niedzielê, wracam do domu lotem "Zwyciêstwa" - napisa³ na swoim profilu na Twitterze.

W reakcji na tê zapowiedŸ szefostwo moskiewskiego oddzia³u Federalnej S³u¿by Wiêziennej Rosji (FSIN) oœwiadczy³o, ¿e s³u¿by s¹ "zobowi¹zane" do podjêcia wszelkich dzia³añ w celu zatrzymania Nawalnego do czasu podjêcia przez s¹d decyzji dotycz¹cej wyroku ci¹¿¹cego na opozycjoniœcie.

W rozmowie z dziennikarzami przed odlotem Nawalny mówi³, ¿e nie czuje siê bohaterem. Doda³, ¿e jest niewinny i ¿e nie obawia siê powrotu do Rosji.

Wraz z Nawalnym podró¿uje jego ¿ona. Samolot z opozycjonist¹ ma wyl¹dowaæ na moskiewskim lotnisku Wnukowo o godz. 17:20 czasu polskiego.

Na lotnisku w Moskwie zgromadzili siê zwolennicy opozycjonisty. Policja dokona³a zatrzymañ. Jak poinformowa³y niezale¿ne rosyjskie media, zatrzymana zosta³a m.in. bliska wspó³pracowniczka Nawalnego Lubow Sobol oraz brat opozycjonisty, Oleg Nawalny.

Wczeœniej do moskiewskiego s¹du wp³yn¹³ dotycz¹cy Nawalnego wniosek o zamianê wyroku w zawieszeniu w sprawie o oszustwa na karê pobytu w kolonii karnej. W uzasadnieniu FSIN argumentowa³o, ¿e zgodnie z wyrokiem w okresie próbnym, który zakoñczy³ siê 29 grudnia, Nawalny mia³ stawiaæ siê w placówce Federalnej S³u¿by Wiêziennej Rosji przynajmniej dwa razy w miesi¹cu. Wed³ug FSIN, w 2020 r. Aleksiej Nawalny nie stawi³ siê szeœciokrotnie.

W grudniu ubieg³ego roku rosyjscy œledczy wszczêli kolejne dochodzenie w sprawie rzekomego sprzeniewierzenia ponad 4 milionów dolarów darowizn na rzecz  Fundacji Walki z Korupcj¹, za³o¿onej przez Nawalnego.

Aleksiej Nawalny przebywa³ w Niemczech od koñca sierpnia. Do berliñskiej kliniki Charite trafi³ po tym, gdy straci³ przytomnoœæ na pok³adzie samolotu lec¹cego z Tomska do Moskwy. Badanie próbek pobranych od opozycjonisty stwierdzi³o, ¿e Nawalny zosta³ zatruty Nowiczokiem - silnym bojowym œrodkiem o dzia³aniu paralityczno-drgawkowym.

Kreml odrzuca³ oskar¿enia o próbê otrucia Nawalnego.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before