Poland

Albo rząd, albo NSA

Wiele wyroków mo¿e byæ podwa¿anych, jeœli Anna Dalkowska bêdzie nadal wiceministrem w MS.

Nie by³o do tej pory takiego przypadku, by wiceminister sprawiedliwoœci by³ jednoczeœnie sêdzi¹ Naczelnego S¹du Administracyjnego, czyli s¹du nadzoruj¹cego rz¹d. A tak w³aœnie siê dzieje. 23 lutego tego roku Anna Dalkowska otrzyma³a z r¹k prezydenta nominacjê do NSA. Nie przesta³a jednak byæ wiceministrem sprawiedliwoœci odpowiedzialnym za funkcjonowanie s¹downictwa powszechnego.

£¹czenie tych dwóch funkcji mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje. Rol¹ wiceministra sprawiedliwoœci jest bowiem m.in. delegowanie sêdziów do orzekania w innych s¹dach. Czynnoœæ ta mo¿e siê okazaæ niewa¿na, a co za tym idzie –podwa¿ane mog¹ byæ wyroki i postanowienia wydane przez tak delegowanych sêdziów. To zaœ mo¿e zachwiaæ bezpieczeñstwem obrotu prawnego.

– Wa¿nej delegacji mo¿e udzieliæ jedynie ten podsekretarz stanu, który sam sprawuje swoj¹ funkcjê na podstawie zgodnego z prawem aktu – twierdzi ³ódzki sêdzia Krzysztof Kurosz.

A co do tego s¹ w¹tpliwoœci. – Z chwil¹ powo³ania na urz¹d sêdziego Naczelnego S¹du Administracyjnego sêdzia straci³a wszystkie uprawnienia zwi¹zane z byciem sêdzi¹ s¹du powszechnego (którym ju¿ nie jest) – twierdzi prof. Jacek Skrzyd³o z Uniwersytetu £ódzkiego.

– Mam w¹tpliwoœci, czy oddelegowanie sêdzi Dalkowskiej do MS pozostaje skuteczne – mówi sêdzia Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego. – To nie mo¿e byæ oceniane jako przypadek, bo trzeba uwzglêdniæ odrêbnoœæ ustrojow¹ SN i NSA, które nie podlegaj¹ nadzorowi administracyjnemu ministra sprawiedliwoœci. Z tego wzglêdu w¹tpliwe jest, czy delegacja udzielona wczeœniej sêdziemu s¹du powszechnego jest nadal wa¿na, gdy sêdzia awansowa³ do NSA – uwa¿a prezes Zawistowski.

A Jan Tarno, sêdzia NSA w stanie spoczynku, mówi krótko: – Je¿eli konkretna osoba pe³ni w dalszym ci¹gu funkcjê wiceministra sprawiedliwoœci, nie mo¿e byæ jednoczeœnie sêdzi¹ NSA.

– Anna Dalkowska ma dwa tygodnie od powo³ania na zg³oszenie siê do objêcia stanowiska. To czas na uregulowanie spraw zwi¹zanych z dotychczas wykonywan¹ funkcj¹ – dodaje sêdzia Aleksandra Wrzesiñska-Nowacka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sêdziów S¹dów Administracyjnych.

Tak zrobi³ sêdzia Jacek Czaja, podsekretarz stanu w MS w latach 2007–2011.

– Kiedy podj¹³em decyzjê o przejœciu do orzekania w NSA, na mój wniosek odwo³ano mnie z funkcji wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwoœci – mówi.

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented