Poland

Akt oskarżenia w sprawie GetBack

placówka GetBack

Fotorzepa, Marta Bogacz

9 tys. ofiar obligacji GetBacku i 3 mld z³ strat. Oskar¿onych o najwiêksz¹ aferê finansow¹ ostatnich lat oceni s¹d.

Akt oskar¿enia, który w poniedzia³ek skierowa³a do s¹du Prokuratura Regionalna w Warszawie, obejmuje 16 osób, w tym by³ego prezesa spó³ki Konrada K. – Zarzuty dotycz¹ oszustw oraz wyprowadzania pieniêdzy, przez co 9 tys. osób ponios³o szkodê w wysokoœci oko³o 3 mld z³ – mówi³ Bogdan Œwiêczkowski, prokurator krajowy, informuj¹c o pierwszym akcie oskar¿enia w tej sprawie.

Oprócz by³ego prezesa GetBacku na ³awie oskar¿onych zasi¹d¹ tak¿e Jaros³aw A. oraz Tobiasz B., byli prezesi Idea Banku, Dariusz F. i Ma³gorzata Sz., byli cz³onkowie zarz¹du tego banku, oraz jego by³y dyrektor i mened¿erowie.

W 315 emisjach GetBack wyemitowa³ 5 mln obligacji, które za poœrednictwem banków oraz domów maklerskich by³y proponowane inwestorom – zwyk³ym Polakom.

Obligacje GatBacku oferowa³ m.in. Idea Bank, choæ nie móg³ wtedy tego robiæ, bo nie posiada³ na to zgody KNF. Zdaniem œledczych oferta mia³a przypominaæ sceny z filmu „Wilk z Wall Street". Klienci mieli byæ przekonywani, ¿e kupuj¹ ekskluzywne, z natury nieobarczone ryzykiem lokaty bankowe, a oferta jest dostêpna tylko przez krótki czas. Jak twierdz¹ œledczy, klientów wprowadzano w b³¹d m.in. co do „gwarancji zysku oraz bezpieczeñstwa inwestowania" w obligacje.

Nabierali siê drobni ciu³acze, którzy s¹dzili, ¿e inwestuj¹ œrodki w gwarantowane przez pañstwo instrumenty finansowe.

– To afera inna ni¿ Amber Gold. Ludzie szli do banków i tam podstêpem wmawiano im, ¿e kupuj¹ gwarantowane lokaty – mówi³ nam Artiom Bujan ze Stowarzyszenia Poszkodowanych przez GetBack.

Prokuratura uwa¿a, ¿e przedsiêwziêcie by³o przeprowadzone z premedytacj¹, a Konrad K. dzia³a³ „wspólnie i w porozumieniu" z innymi.

Œledczy chc¹ postawiæ zarzuty tak¿e miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu, jednak dot¹d siê to nie uda³o. Niedawne posiedzenie, na którym mia³a zapaœæ decyzja o tym, czy aresztowaæ Czarneckiego (od tego zale¿y ewentualny przysz³y list goñczy), zosta³o odroczone w zwi¹zku z zatrzymaniem mec. Romana Giertycha, prawnika biznesmena, i zarzutami wobec niego.

– W tej sprawie jest jeszcze wiele w¹tków i jestem pewien, ¿e jeszcze niejeden akt oskar¿enia zostanie do s¹du skierowany – podsumowuje Bogdan Œwiêczkowski.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona