Poland

Akcyza na impotencję

Opinie

Adobe Stock

Konsekwencj¹ nieudolnej polityki prohibicyjnej jest zawsze rozwój czarnego rynku.

Gdy by³em u rodziców, spotka³em przy trzepaku dawnych kolegów ze szko³y. Przy piwku i papierosku. Jeden, pal¹c klasyczne, naœmiewa³ siê z drugiego, podgrzewaj¹cego tytoñ w jakimœ nowoczesnym urz¹dzeniu. Ten drugi mu siê odci¹³, ¿e d³u¿ej bêdzie dziêki temu ¿y³, pali³ i... (tu mo¿na popuœciæ wodze fantazji, co bêdzie robi³ jeszcze, a czego nie wypada³o mi napisaæ w gazecie). Gdyby na opakowaniach papierosów kazali drukowaæ, ¿e powoduj¹ impotencjê, mo¿e by zadzia³a³o, aczkolwiek te¿ nie jestem pewny. Taka jest si³a na³ogu. Sam pali³em, jak chodzi³em z nimi do podstawówki, to wiem.

Przypomnia³a mi siê ta scenka, gdy us³ysza³em, ¿e temu drugiemu z kolegów podniesie siê akcyzê. Niektórzy doradcy podatkowi twierdz¹, ¿e to œwietne rozwi¹zanie. No có¿ – skoro w s¹dach administracyjnych wiêkszoœæ sêdziów stanowi¹ byli pracownicy urzêdów skarbowych, to i wœród doradców podatkowych coraz wiêcej takich, którzy doradzaj¹ bardziej fiskusowi ni¿ podatnikom. Zastanawiam siê tylko, jaki jest wœród pracowników fiskusa, sêdziów administracyjnych, doradców podatkowych i dzia³aczy antynikotynowych odsetek na³ogowych palaczy. Pewnie du¿o mniejszy ni¿ wœród moich kolegów ze szko³y. I pewnie wiêcej zapali³o kiedyœ skrêta (w nowoczesnym znaczeniu tego s³owa, bo kiedyœ skrêt to by³ po prostu w³asnorêcznie skrêcony papieros). Oczywiœcie bez akcyzy i VAT, za to z narzutem na mafijnych dilerów. W tym przypadku pañstwo jest tañsze od mafii.

Jeœli rzeczywiœcie „wynalazki" zabijaj¹ wolniej, jak uzna³a amerykañska Agencja ¯ywnoœci i Leków, a zwolennikom podwy¿szania akcyzy rzeczywiœcie chodzi o zdrowie obywateli, to na logikê nie powinni jej na te „wynalazki' podwy¿szaæ. Chyba ¿e jednak nie chodzi o zdrowie, ale o bud¿et? Mo¿e siê nie udaæ. Przekona³ siê o tym minister Jacek Kapica w roku 2012. Pomimo podwy¿ki stawek akcyzy wp³ywy z niej zmala³y. A przecie¿ moi koledzy nie przestali paliæ! Co siê sta³o? Wzrós³ przemyt i nielegalna produkcja. Konsekwencj¹ nieudolnej polityki prohibicyjnej (zakaz produkcji, sprzeda¿y i spo¿ycia) czy choæby tylko podatkowej (Ÿle skonstruowana akcyza) jest zawsze rozwój czarnego rynku. Korzysta na tym mafia. I to jest akurat pewne. Reszta – jak zdrowie obywateli czy wp³ywy podatkowe – jest niepewna. Ale jeœli akcyza zostanie podwy¿szona, to w projekcie bud¿etu na kolejny rok przyjmie siê, ¿e wp³ywy podatkowe bêd¹ wy¿sze. Jeœli bêd¹ ni¿sze, bêdziemy siê martwiæ za rok. Mo¿e jednak w trudnej sytuacji demograficznej kraju akcyza na „wynalazki", dziêki którym kolega „d³u¿ej bêdzie móg³...", nie powinna byæ podwy¿szana?

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni £azarskiego i szefem rady WEI

Football news:

Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship
Tadic recognized as the best player of the week in the Champions League
Cheryshev contracted the coronavirus
Koeman agreed to reduce his salary at Barca. He will talk to the players about it