Poland

Akcja ABW i KAS: Zatrzymany europejski potentat kebabu

ABW

Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 6 osób, które s¹ podejrzane o udzia³ w grupie przestêpczej, która narazi³a bud¿et na starty w wysokoœci 3 mln z³otych.

Przedstawione zosta³y im zarzuty pope³nienia oszustw podatkowych i prania brudnych pieniêdzy - informuje ABW w komunikacie. Przestêpcy mieli zani¿aæ wartoœæ eksportowanego towaru, czym narazili Skarb Pañstwa na utratê 3 mln z³.

Grupa przestêpcza, w sk³ad której wchodzi³y zatrzymane osoby, od co najmniej 2012 roku funkcjonowa³a na terenie województwa wielkopolskiego. Jej liderem by³ obywatel Niemiec, pochodzenia tureckiego. Pozosta³e zatrzymane osoby to obywatele Turcji i Polski.

W trakcie czynnoœci procesowych zabezpieczono gotówkê w wysokoœci oko³o 14,5 mln, luksusowe samochody warte ponad 2 mln z³, laptopy, telefony komórkowe, inne noœniki danych oraz dokumentacjê ksiêgow¹. Dokonano równie¿ blokad kont bankowych.

Dzia³ania ABW wsparli funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzêdu Celno-Skarbowego w Poznaniu na potrzeby prowadzonej kontroli skarbowej.

"Lider grupy us³ysza³ zarzut kierowania grup¹ przestêpcz¹, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniêdzy. Pozosta³ym zatrzymanym przedstawiono zarzuty udzia³u w zorganizowanej grupie przestêpczej, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniêdzy. Za przestêpstwa te podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci" - informuje ABW w komunikacie.

S¹d zastosowa³ tymczasowe aresztowanie wobec lider grupy, a pozostali zostali wypuszczeni po zastosowaniu "wolnoœciowych œrodków zapobiegawczych", czyli porêczenia maj¹tkowego i kaucji w wysokoœci od 50 tysiêcy do 500 tys. z³otych. Wszyscy maj¹ zakaz kontaktowania siê ze sob¹ oraz ze œwiadkami, a tak¿e zakaz opuszczania kraju po³¹czony z zatrzymaniem paszportu.

Sprawa ma charakter rozwojowy - informuje ABW.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7