Poland

Ajatollah Ali Chamenei oficjalnie zablokowany na Twitterze

Ali Chamenei

khamenei.ir, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Twitter zablokowa³ konto najwy¿szego przywódcy duchowego Iranu ajatollaha Alego Chameneiego.

Konto na Twitterze najwy¿szego przywódcy duchowego Iranu ajatollaha Alego Chameneiego (@khamenei_site) zosta³o zawieszone.

Wczeœniej Chamenei umieœci³ na swoim profilu grafikê przedstawiaj¹c¹ przypominaj¹cego by³ego prezydenta USA Donalda Trumpa golfistê, który - jak wynika ze zdjêcia - jest brany na cel przez drona.

Wpis zawiera³ fragmenty z wyst¹pienia ajatollaha w grudniu, w którym Chamenei mówi³, ¿e "zemsta jest pewna" - w kontekœcie zbli¿aj¹cej siê rocznicy œmierci gen. Kasema Sulejmaniego, dowódcy brygady al-Aksa, który zgin¹³ w ataku amerykañskiego drona w Iraku na pocz¹tku 2020 roku.

"Ci, którzy nakazali zamordowaæ genera³a Sulejmaniego, a tak¿e ci, którzy przeprowadzili ten atak, powinni byæ ukarani. Ta zemsta z pewnoœci¹ wydarzy siê w odpowiednim czasie" - napisa³ Chamenei na Twitterze 16 grudnia, nie wymieniaj¹c z nazwiska Trumpa.

Twitter w ostatnim czasie usun¹³ inny wpis ajatollaha Chamenei, w którym stwierdzi³ on, ¿e amerykañskie i brytyjskie szczepionki s¹ niegodne zaufania i mog¹ mieæ na celu "zaka¿anie innych narodów".

W styczniu po tym, jak na Kapitol wdarli siê zwolennicy Donalda Trumpa Twitter na sta³e zawiesi³ konto ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. By³ to pierwszy przypadek w historii, gdy zablokowano g³owê pañstwa.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7