Poland

Airbus nie będzie wyrzucać z pracy

Europejski producent samolotów obieca³, ¿e nie bêdzie wypowiadaæ umów o pracê w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii po osi¹gniêciu z niemieckim zwi¹zkiem umowy o bezpieczeñstwie zatrudnienia do koñca 2023 r.

Rzecznik Airbusa, który mocno odczu³ spadek popytu na samoloty z powodu pandemii stwierdzi³, ¿e uzgodniono natomiast inne dzia³ania: dobrowolne odchodzenie za odpraw¹, wczeœniejsze emerytury czy przesuniêcia z jednego zak³adu do innego. Zaczêto te¿ negocjacje w Hiszpanii — doda³. Airbusowi bardzo zale¿y na realizacji planu zmniejszenia za³ogi o 15 tys. etatów w ramach restrukturyzacji, zw³aszcza w centrali we Francji i w zak³adach w Niemczech - pisze Reuter.

Zwi¹zek IG Metall i rada pracownicza za³ogi w Niemczech poda³y, ¿e porozumia³y siê z firm¹ co do generalnego pakietu zachowania zatrudnienia i oœrodków produkcji do koñca 2023 r. Ok. 1300 pracowników w niemieckim Airbusie i 1000 w fili Premium Aerotec, produkuj¹cej du¿e komponenty, zgodzi³o siê od listopada do lutego dobrowolnie odejœæ z pracy za odpraw¹ — poinformowa³ na konferencji prasowej Holger Junge z rady pracowniczej. — Wielkoœæ produkcji ustabilizowa³a siê, ale nie przezwyciê¿yliœmy kryzysu — doda³. Airbus zgodzi³ siê na krótszy tydzieñ roboczy, od 2022 r. o 20 proc., aby nikogo nie zwalniaæ — powiedzia³. W Niemczech Airbus zatrudnia ok. 55 tys. ludzi.

Ujemny pakiet zamówieñ z powodu Norwegiana

Rezygnacja przez Norwegiana z kupna 88 samolotów Airbusa sprawi³a, ¿e tegoroczny portfel firmy z Tuluzy ma wiêcej rezygnacji ni¿ zamówieñ.

Tani norweski przewoŸnik otrzyma³ w lutym zgodê s¹du w Irlandii na anulowanie zamówienia 88 samolotów, bo grozi mu upad³oœæ. Prowadzi odrêbny spór z Boeingiem o stan zamówienia 97 samolotów. Portfel zamówieñ Airbusa w styczniu i lutym zyska³ 81 sztuk.

Anulowanie zamówienia jest zwrotnym punktem w sektorze w ci¹gu 9 lat rywalizacji Airbusa i Boeinga o to, kto stworzy flotê norweskiej linii. Po przegranej z Boeingiem walki o g³ówny kontrakt Airbus zawar³ umowê sprzeda¿y 100 sztuk, aby pomóc Norwegom w utworzeniu w³asnej filii leasingowej. Producenci walczyli wtedy o udzia³ rynkowy, ale nic z tego nie wysz³o, bo plany Norwegiana dywersyfikacji biznesu i straty z przewozów zrobi³y wyrwê w planach produkcji obu gigantów. Norwegian nagromadzi³ d³ug 7 mld dolarów, od listopada jest pod ochron¹ przed wierzycielami. Airbusowi uda³o siê teraz sprzedaæ 10 A320neo klientowi, którego nie ujawni³, z norweskiego pakietu.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again