Poland

Airbus dostosowuje produkcję do popytu na rynku

Airbus postanowi³ opóŸniæ zwiêkszenie rytmu produkcji samolotów z rodziny A320, bo pandemia zaszkodzi³a popytowi na podró¿e i na samoloty.

Produkcja samolotów w¹skokad³ubowych z rodziny A320 wzroœnie z 40 do 43 miesiêcznie, ale dopiero w III kwartale, i do 45 sztuk co miesi¹c w IV kwartale. To reakcja grupy z Tuluzy na warunki rynkowe, wczeœniej zamierza³a dojœæ do 47 maszyn co miesi¹c od lipca 2021. Zgodnie z przewidywaniami, wzroœnie rytm produkcji najmniejszych A220 z 4 do piêciu co miesi¹c od koñca I kwarta³u. Produkcja samolotów szerokokad³ubowych powinna ustabilizowaæ siê na obecnym poziomie, odpowiednio ok. 5 sztuk A350 i dwóch A330 miesiêcznie. Airbus odroczy³ przyspieszenie monta¿u A350.

Airbus nadal uwa¿nie obserwuje rynek, zachowuje zdolnoœæ do zaspokajania potrzeb klientów, jest gotowy do dalszej adaptacji w miarê ewolucji sytuacji na rynku. Spodziewa siê, ¿e rynek samolotów pasa¿erskich wróci do poziomu produkcji sprzed COVID w latach 2023-25.

Najwiêkszym problemem na rynku — uwa¿aj¹ przedstawiciele sektora — jest niepewnoœæ zwi¹zana z dostêpnoœci¹ finansowania odbioru gotowych maszyn (wtedy klienci reguluj¹ wiêkszoœæ sumy kontraktu). Nie wiadomo bowiem, w jakim tempie bêd¹ dostêpne szczepionki na koronawirusa i co czeka gospodarkê. — Nadal na rynku jest wiele samolotów do odebrania — powiedzia³ Reuterowi wy¿szy rang¹ przedstawiciel firmy finansuj¹cej zakupy.

Odrêbnie Airbus poinformowa³ o zamówieniu przez Turkmenistan Airlines dwóch A330-200, przerobionych z wersji pasa¿erskiej na towarow¹ do przewozu frachtu. To pierwsze zamówienie z Turkmenistanu. A330-200 (P2F) mog¹ zabieraæ do 61 ton ³adunku na odleg³oœæ 7700 km.

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago