Poland

Agencje gotowe ściągnąć tysiące lekarzy ze Wschodu do Polski

Agencje gotowe œci¹gn¹æ tysi¹ce lekarzy ze Wschodu do Polski

Bloomberg

Pandemia nasili³a problem deficytu lekarzy. Agencje zatrudnienia mog¹ œci¹gn¹æ tysi¹ce specjalistów ze Wschodu, o ile znikn¹ bariery dla ich pracy w Polsce.

Sytuacja epidemiczna Polski staje siê coraz powa¿niejsza. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o o 12 107 nowych zaka¿eniach i œmierci 168 osób. W szpitalach przebywa ponad 10 tys. chorych na Covid-19 i rosn¹ obawy, czy bêdzie mia³ ich kto leczyæ. Szans¹ na szybkie rozwi¹zanie deficytu krajowych kadr mo¿e byæ personel medyczny z zagranicy.

Czytaj tak¿e: Ostatnia szansa na lekarzy ze Wschodu

– Pierwsz¹ grupê kilkudziesiêciu lekarzy z Ukrainy jesteœmy w stanie zwerbowaæ w ci¹gu dwóch tygodni – zapewnia w rozmowie z „Rzeczpospolit¹" Krzysztof Inglot, prezes agencji zatrudnienia Personnel Service, która specjalizuje siê w rekrutacji pracowników, w tym fachowców i specjalistów z Ukrainy. Dodaje, ¿e w krótkim czasie jego firma jest w stanie zrekrutowaæ ³¹cznie kilka tysiêcy przedstawicieli personelu medycznego. – Z naszych szacunków wynika, ¿e w tej chwili potencjalnie zainteresowanych prac¹ w Polsce jest ok. 1,5–2 tys. lekarzy oraz nawet 2–3 tys. pielêgniarek i sanitariuszy – wyjaœnia Inglot.

Czêœæ z nich pracowa³a ju¿ albo pracuje w Polsce, tyle ¿e czêsto nie w swoim zawodzie, bo skutecznie utrudniaj¹ im to bariery regulacyjne. Teraz, wraz z projektem tzw. ustawy covidowej, pojawi³a siê szansa, by te bariery nieco zmniejszyæ, u³atwiaj¹c medykom spoza Unii dostêp do polskiego rynku pracy, na którym pog³êbia siê niedobór kadr.

Wed³ug statystyk OECD, organizacji zrzeszaj¹cej najbardziej rozwiniête kraje, Polska jest na szarym koñcu pod wzglêdem dostêpnoœci lekarzy, czyli ich liczby na tysi¹c mieszkañców. U nas ten wskaŸnik wynosi³ w zesz³ym roku niespe³na 2,4 – a wiêc sporo poni¿ej œredniej dla OECD (3,5).

W ubieg³orocznym sonda¿u agencji zatrudnienia Manpower, który obj¹³ 71 szpitali z ca³ej Polski, a¿ 70 proc. z nich narzeka³o na braki pielêgniarek i lekarzy. Pandemia jeszcze pog³êbi³a niedobory. – Otrzymujemy coraz wiêcej zapytañ m.in. od szpitali borykaj¹cych siê z brakami kadrowymi i szukaj¹cych ratunku wœród lekarzy i personelu medycznego m.in. z Ukrainy – twierdzi Cezary Macio³ek, wiceprezes Grupy Progres. Deklaruje, ¿e jego firma jest przygotowana do rekrutacji lekarzy ze Wschodu.

O rosn¹cym zainteresowaniu medyków z Ukrainy i Bia³orusi prac¹ w naszym kraju mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal, która w ci¹gu ostatniego miesi¹ca zanotowa³a wyraŸny wzrost liczby zg³oszeñ ze strony bia³oruskich lekarzy, którzy w zwi¹zku z wydarzeniami politycznymi w ich kraju chcieliby przeprowadziæ siê do Polski.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?