Poland

AFP: Liczba zakażeń w Europie przekroczyła 30 milionów

Z bilansu agencji AFP, który oparty jest na oficjalnych statystykach z poszczególnych pañstw wynika, ¿e liczba zaka¿eñ koronawirusem w Europie przekroczy³a 30 milionów.

Jak informuje agencja AFP, w Europie oficjalnie odnotowano ju¿ ponad 30 milionów przypadków koronawirusa. 52 kraje regionu, w tym Rosja, stanowi¹ pod wzglêdem liczby infekcji najbardziej dotkniêty obszar na œwiecie, przed USA oraz Kanad¹ (ponad 23,99 mln przypadków), Ameryk¹ £aciñsk¹ i Karaibami (16,98 mln), Azj¹ (14,48 mln), Bliskim Wschodem (4,3 mln), Afryk¹ (3,1 mln) i Oceani¹ (31 tys.).

17 grudnia 2020 roku Europa sta³a siê tak¿e pierwszym regionem na œwiecie, który przekroczy³ próg pó³ miliona zgonów spowodowanych COVID-19.

£¹cznie w 191 krajach œwiata od pocz¹tku pandemii stwierdzono ponad 93,2 mln zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Odnotowano równie¿ niemal 2 mln zgonów.  

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto