Poland

Afganistan: Blinken ostrzega przed wiosenną ofensywą talibów

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken ostrzega, ¿e po wycofaniu wojsk USA i NATO z Afganistanu, talibowie mog¹ b³yskawicznie zwiêkszyæ kontrolowane przez siebie terytorium w ca³ym kraju.

Na mocy porozumienia pomiêdzy talibami, a administracj¹ Donalda Trumpa, wszyscy ¿o³nierze USA stacjonuj¹cy obecnie w Afganistanie, maj¹ opuœciæ ten kraj do koñca kwietnia.

Jednak w liœcie do prezydenta Afganistanu, Ashrafa Ghaniego, Blinken ostrzega o mo¿liwej nowej, "wiosennej ofensywie" talibów.

Wojska USA stacjonuj¹ w Afganistanie od 2001 roku, czyli od roku inwazji na ten kraj, do której dosz³o po zamachach terrorystycznych z 11 wrzeœnia. Interwencja USA w Afganistanie doprowadzi³a do obalenia rz¹dów talibów w tym kraju.

W styczniu administracja Joe Bidena zapowiedzia³a, ¿e dokona przegl¹du porozumienia pokojowego zawartego przez USA z talibami w czasach prezydentury Trumpa.

Na mocy tego porozumienia 10 tysiêcy ¿o³nierzy NATO stacjonuj¹cych obecnie w Afganistanie mia³o opuœciæ ten kraj do 1 maja w zamian za gwarancje bezpieczeñstwa od talibów.

Teraz Bia³y Dom przekazuje, ¿e chce mieæ pewnoœæ, i¿ talibowie "wywi¹¿¹ siê ze swoich zobowi¹zañ" - w tym do zerwania zwi¹zków z terrorystami, zanim USA wycofaj¹ swoje wojska z tego kraju.

W liœcie do prezydenta Ghaniego Blinken wzywa do 90-dniowego okresu ograniczenia aktów przemocy w Afganistanie i nowego procesu pokojowego - nadzorowanego przez ONZ - który pomóg³by w osi¹gniêciu "sta³ego zawieszenia broni".

Zdaniem Blinkena jest to konieczne, aby nie dosz³o do pogorszenia siê sytuacji jeœli chodzi o bezpieczeñstwo Afganistanu.

USA maj¹ zwróciæ siê do ONZ o zorganizowanie spotkania szefów MSZ i dyplomatów z najwa¿niejszych pañstw regionu. Ponadto w Turcji ma odbyæ siê spotkanie na wysokim szczeblu miêdzy przedstawicielami talibów a afgañskim rz¹dem.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again