Poland

Afera z maseczkami. Niemiecki parlamentarzysta złoży mandat

Zasiadaj¹cy w Bundestagu polityk CDU Nikolas Loebel zapowiedzia³ z³o¿enie mandatu po tym, jak media opisa³y, ¿e na poœrednictwie w handlu maseczkami ochronnymi zarobi³ ok. æwieræ miliona euro.

"By unikn¹æ dalszych szkód dla partii, z³o¿ê mandat" - zapowiedzia³ polityk w wystosowanym oœwiadczeniu.

W niedzielê Nikolas Loebel deklarowa³, ¿e zrezygnuje z cz³onkostwa we frakcji CDU/CSU i nie bêdzie ponownie ubiega³ siê o miejsce w Bundestagu, ale pozostanie w izbie ni¿szej niemieckiego parlamentu do czasu wrzeœniowych wyborów. Tego samego dnia deputowany przyzna³, ¿e jego zachowanie nie licowa³o ze sprawowanym przez niego urzêdem.

Czytaj tak¿e:
Prezydent Syrii Baszar al-Asad zaka¿ony koronawirusem

Rezygnacja Loebela z mandatu ma miejsce na tydzieñ przed lokalnymi wyborami w krajach zwi¹zkowych Nadrenia-Palatynat oraz Badenia-Wirtembergia, które reprezentuje deputowany.

Do ust¹pienia wzywa³ Loebela m.in. przewodnicz¹cy Unii Chrzeœcijañsko-Demokratycznej (CDU) Armin Laschet.

Wczeœniej po publikacji niemieckich mediów Loebel przyzna³, ¿e jego firma otrzyma³a ok. 250 tys. euro (1,15 mln z³) prowizji za poœrednictwo w zakupie maseczek ochronnych. Polityk wycofa³ siê z Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu i przeprosi³ za swe zachowanie.

Jak ujawni³a niemiecka prasa, w kwietniu 2020 r. Loebel obiecywa³ firmie z bran¿y medycznej mo¿liwoœæ zorganizowania dostawy masek ochronnych z Chin.

Na handlu maseczkami mia³ wzbogaciæ siê tak¿e polityk CSU Georg Nuesslein. W pi¹tek zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie ponownie kandydowa³ do Bundestagu. Deputowany zaprzeczy³ zarzutom, ¿e za poœrednictwo w zakupie maseczek przez niemieckie pañstwo otrzyma³ ponad 600 tys. euro od firmy doradczej.

Prokuratura w Monachium bada sprawê.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals