Poland

Afera melioracyjna. Siedziba PZPN przeszukana przez CBA

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Funkcjonariusze CBA w zwi¹zku ze œledztwem dotycz¹cym tzw. afery melioracyjnej przeszukali m.in. siedzibê PZPN.

Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej CBA przekaza³, ¿e w zwi¹zku ze œledztwem prowadzonym pod nadzorem XI Wydzia³u Zamiejscowego ds. Walki z Przestêpczoœci¹ Zorganizowan¹ i Korupcj¹ Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze przeszukali dziewiêæ lokalizacji na terenie województw ma³opolskiego, œl¹skiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

W czynnoœciach bra³o udzia³ ok. 50 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego ze Szczecina, Krakowa, Rzeszowa, Katowic i Warszawy. Przeszukania prowadzono w siedzibach firm oraz w prywatnych mieszkaniach. Czynnoœci wykonywano tak¿e w siedzibie Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, krakowskiego dewelopera oraz w siedzibie podmiotu zajmuj¹cego siê doradztwem gospodarczym.

CBA poda³o, ¿e wykonywane w pi¹tek czynnoœci s¹ wynikiem przeszukañ przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Biura we wrzeœniu 2020 roku. W komunikacie CBA dodano, ¿e pó³ roku temu zabezpieczono "obszern¹ dokumentacjê miêdzy innymi w siedzibie PZPN w zwi¹zku ze œledztwem dotycz¹cym tzw. afery melioracyjnej", a "analiza zgromadzonej dokumentacji pozwoli³a na zidentyfikowanie nowych w¹tków zwi¹zanych z potencjalnym przyw³aszczaniem czêœci œrodków z umów sponsorskich".

Wed³ug RMF FM, agenci CBA szukali w siedzibie PZPN dokumentów, które mia³yby poœwiadczaæ zawarcie umowy sponsorskiej PZPN z jednym z podmiotów gospodarczych.

W œledztwie dotycz¹cym tzw. afery melioracyjnej oskar¿ono dot¹d 32 osoby.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR