Poland

AF-KLM: strata kwartalna, a gorzej dopiero będzie

Bloomberg

PrzewoŸnik francusko-holenderski poniós³ w III kwartale stratê operacyjn¹ 1,05 mld euro i uprzedzi³, ¿e nowe ograniczenia w wyniku drugiej fali zachorowañ pogorsz¹ jeszcze bardziej sytuacjê.

„Po obiecuj¹cym o¿ywieniu latem stopniowe zamykanie granic od drugiej po³owy sierpnia i zaostrzenie pandemii przyczyni³y siê do pogorszenia naszych wyników w III kwartale” — stwierdzi³ prezes Ben Smith. W koñcu wrzeœnia AF-KLM dysponowa³a 12,4 miliardami euro p³ynnych œrodków dziêki pomocy w³adz Francji i Holandii, ale d³ug ca³ej grupy zwiêkszy³ siê o 1,34 mld euro do 9,31 mld.

Zu¿ywanie w³asnych œrodków bêdzie szybsze wraz ze spadkiem ruchu powietrznego — powiedzia³ dyrektor finansowy Frédéric Gagey. AF bêdzie w IV kwartale wykorzystywaæ 35 proc. swych mocy sprzed roku, KLM bêdzie trochê lepszy, z 45 procentami — doda³.

Strata operacyjna by³a mniejsza od spodziewanych 1,24 mld euro przez analityków przy obrotach 2,79 mld. Strata EBITDA wynios³a 442 mln, w IV kwartale powinna byæ znacznie mniejsza, koszty restrukturyzacji wynios³y 565 mln powoduj¹c ³¹czn¹ stratê 1,65 mld euro. Do koñca roku AF-KLM zredukuje za³ogê o 8800 pe³nych etatów.

Rz¹d Holandii odrzuci³ tymczasem plan restrukturyzacji przedstawiony przez KLM 1 paŸdziernika, bo uwa¿a, ¿e przewoŸnik za ma³o zobowi¹za³ siê z zamro¿eniem siatki p³ac za³ogi. Wczeœniej zwi¹zki zawodowe nie zgodzi³y siê na takie zamro¿enie do 2025 r. Zwi¹zkowcy podjêli rozmowy z dyrekcj¹ — poda³ dziennik „De Telegraaf”. Rz¹d przyzna³ tej linii pomoc 3,4 mld euro zale¿n¹ od planu restrukturyzacji. Zak³ada on zmniejszenie kosztów o 15 proc. i za³ogi o 20 proc., tak¿e emisji spalin o po³owê do 2050 r. KLM stwierdzi³, ¿e w zwi¹zku z drug¹ fal¹ pandemii musi rozwa¿yæ dalsze zmniejszenie rozmiarów nie precyzuj¹c, czy chodzi o zatrudnienie czy o flotê — pisze Reuter.

Football news:

Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before
Sami Khedira: If I could move to a Premier League club, I would be happy