Poland

Aerion sprzeda kolejne 20 samolotów

Amerykañski producent ponaddŸwiêkowych samolotów dyspozycyjnych Aerion poda³, ¿e prywatna firma lotnicza NetJets nale¿¹ca do funduszu Berkshire Hathaway dosta³a zgodê na kupno 20 samolotów AS2.

Firma za³o¿ona w 2003 r. pracuje od maja 2004 nad takim samolotem, zaczê³a wspó³pracê z Airbusem, w grudniu 2017 zmieni³a partnera na Lockheeda Martina, a w lutym 2019 kolejnym partnerem zosta³ Boeing.

AS2 ma byæ 12-osobow¹ maszyn¹ na syntetyczne paliwo, osi¹gaj¹c¹ prêdkoœæ do 1,4 Macha (ok. 1600 km/h) i o zasiêgu 4750 mil morskich (8800 km). Na prace projektowe przewidziano bud¿et 4 mld dolarów, producent spodziewa siê rynku 300 takich samolotów w ci¹gu 10 lat i 500 ³¹cznie, w cenie po 120 mln dolarów. Ich produkcja zacznie siê w 2023 r. w zak³adzie firmy Aerion Park w Melbourne na Florydzie, trwa tam ju¿ od 2020 r. budowa centrali firmy. GE Aviation z konglomeratu General Electric zakoñczy³a pocz¹tkowy projekt nowego silnika turbowentylatorowego Affinity. W listopadzie 2020 producent zakoñczy³ testy modelu samolotu w tunelu aerodynamicznym francuskiego oœrodka badawczego ONERA.

AS2 powinien uzyskaæ certyfikacjê w 2025 r. Dotychczasowe zamówienia dotycz¹ ponad 80 sztuk na sumê 10 mld dolarów.

Aerion zapowiedzia³a ponadto stworzenie oœrodka szkoleniowego w zakresie pilota¿u samolotów ponaddŸwiêkowych dla celów cywilnych, komercyjnych i wojskowych, we wspó³pracy z wyspecjalizowanym podmiotem FlightSafety International z Bekshire Hathaway.

Bêdzie to pierwszy pasa¿erski samolot ponaddŸwiêkowy od czasu wycofania francusko-angielskiego Concorde w 2003 r. - stwierdzi³ Reuter

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR