Poland

Adwokatura: znika quorum wyborcze

Adwokat

Fotorzepa, Micha³ Walczak

Niezale¿nie od tego ile osób weŸmie udzia³ w zdalnym zgromadzeniu izby adwokackiej w Warszawie, podjête na nim decyzje bêd¹ wa¿ne. Wczoraj 25 stycznia 2020 r. w dzienniku ustaw pojawi³a siê d³ugo wyczekiwana nowelizacja przepisów która likwiduje 50 proc.quorum które dot¹d by³o niezbêdne dla wa¿noœci adwokackich uchwa³ i wyborów prowadzonych on-line.

Nowe przepisy mówi¹ wprost, ¿e „wybory przeprowadzone przy wykorzystaniu œrodków komunikacji elektronicznej oraz uchwa³y podjête w ten sposób s¹ wa¿ne bez wzglêdu na to, ile osób uprawnionych do g³osowania wziê³o w nich udzia³".

Wymóg powiadomienia o projekcie uchwa³y bêdzie natomiast uznany za spe³niony w przypadku wys³ania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej do g³osowania, okreœlony na podstawie w³aœciwych przepisów samorz¹dowych.

Zgromadzenie izby adwokackiej w Warszawie odbêdzie siê w przysz³y weekend z wielomiesiêcznym opóŸnieniem które zwi¹zane by³o z sytuacj¹ epidemiczn¹ w kraju. W jego trakcie wybrane bêd¹ na czteroletni¹ kadencjê nowe w³adze izby. O funkcjê dziekana ubiega siê trzech kandydatów: adwokat Agata Rewerska, mecenas Kamil Szmid oraz aktualny dziekan adwokat Miko³aj Pietrzak.

Football news:

Pedri returned to training with Barca. It was expected that he will miss 2-3 weeks due to injury
A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League