Poland

Adwokat oskarżona o powoływanie się na wpływy w sądzie

Prokurator skierowa³ do S¹du Rejonowego Poznañ – Stare Miasto akt oskar¿enia przeciwko adwokatowi i dyrektorowi klubu pi³karskiego za powo³ywanie siê na wp³ywy w instytucjach pañstwowych.

Z ustaleñ œledczych wynika, ¿e poznañska adwokat Agnieszka P. powo³uj¹c siê na istnienie wp³ywów w S¹dzie Okrêgowym w Poznaniu i w Zak³adzie Karnym, dwukrotnie podjê³a siê za³atwienia uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia dla skazanego odbywaj¹cego karê pozbawienia wolnoœci.

W pierwszym przypadku przyjê³a kwotê 30 tysiêcy z³otych, jednak z uwagi na wydan¹ przez S¹d Okrêgowy w Poznaniu odmowê warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego, adwokat zwróci³a pieni¹dze. Kolejnym razem równie¿ za¿¹da³a kwoty 30 tysiêcy z³otych z których w gotówce przyjê³a 8 tysiêcy z³otych.

Natomiast Henryk Sz. zosta³ oskar¿ony o podjêcie siê poœrednictwa w za³atwieniu sprawy warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz udzielenie korzyœci maj¹tkowej w postaci biletów na mecze pi³karskie.

Agnieszka P. zosta³a zawieszona w wykonywaniu zawodu adwokata na czas trwania postêpowania.

Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it