Poland

Adwokaci wystosowali list w obronie św. Jana Pawła II

Adwokaci

Jan Pawe³ II

Fotorzepa, Jakub Osta³owski

Przy³¹czamy siê do sprzeciwu profesorów, którzy ju¿ to uczynili i wyra¿amy nasz¹ solidarnoœæ z nimi w obronie Œw. Jana Paw³a II. My, adwokaci, stajemy w pierwszej linii tej obrony, uwa¿aj¹c to za sw¹ powinnoœæ i zaszczyt - pisz¹ adwokaci w "Liœcie w obronie œw. Jana Paw³a II", którego treœæ opublikowano na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

W liœcie podpisanym przez 72 adwokatów z ca³ej Polski czytamy, ¿e "Œw. Jan Pawe³ II jeszcze jako metropolita krakowski da³ siê poznaæ jako pasterz nadzwyczajnej wiary i zatroskania o ka¿dego cz³owieka, jako Papie¿ Jan Pawe³ II tê troskê kontynuowa³ i stawa³ zawsze w obronie ludzi ubogich, skrzywdzonych, przeœladowanych, chorych, mi³osierdzie wobec cz³owieka by³o naczeln¹ zasad¹ postêpowania Ojca Œw. Jana Paw³a II, sw¹ niez³omn¹ postaw¹ godzi³ ludzi i narody, napomina³ b³¹dz¹cych i apelowa³ o poszanowanie godnoœci cz³owieka, stawiaj¹c mu tak¿e wymagania z niej wynikaj¹ce".

Dalej sygnatariusze listu wyra¿aj¹ swój sprzeciw wobec dzia³añ usi³uj¹cych zniszczyæ nieskazitelny wizerunek Jana Paw³a II. - Tym samym przy³¹czamy siê do sprzeciwu profesorów, którzy ju¿ to uczynili i wyra¿amy nasz¹ solidarnoœæ z nimi w obronie Œw. Jana Paw³a II. My, adwokaci, stajemy w pierwszej linii tej obrony, uwa¿aj¹c to za sw¹ powinnoœæ i zaszczyt. Œw. Jan Pawe³ II, zwany "Papie¿em praw cz³owieka", sprawca upadku systemu komunistycznego, tak wra¿liwy w kwestiach etyki seksualnej, nie jest w ¿adnym stopniu odpowiedzialny za nadu¿ycia w tej dziedzinie ze strony niektórych kap³anów - podkreœlaj¹ adwokaci.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar