Poland

Adolf Hitler wygrał wybory w Namibii

Adolf Hitler Uunona zosta³ wybrany radnym okrêgu Ompundja w Namibii. Zapewnia, ¿e nie planuje dominacji nad œwiatem.

Uunona wygra³ w wyborach lokalnych z listy Organizacji Ludu Afryki Po³udniowo-Zachodniej (SWAPO), centrolewicowej partii,  powsta³ej z narodowowyzwoleñczego ruchu lat 60. XX wieku o tej samej nazwie.

Adolf Hitler Uunona przyznaje, ¿e imiê wybra³ dla niego ojciec na czeœæ nazistowskiego przywódcy. jak jednak Uunona przypuszcza, ojciec nie zdawa³ sobie sprawy, kim by³ i co reprezentowa³ twórca III Rzeszy.

- Gdy by³em dzieckiem, traktowa³em swoje imiê jako coœ zupe³nie naturalnego - mówi namibijski polityk.

Dopiero gdy dorasta³, zda³ sobie sprawê, ¿e cz³owiek, którego imiona nosi, chcia³ podporz¹dkowaæ sobie ca³y œwiat. - Nie mam tego w planach - zapewnia Uunona.

Nie ma te¿ zamiaru zmieniaæ imienia. - ¯ona mówi do mnie Adolf i mi siê to podoba - kwituje.

W latach 1884-1915 Namibia by³a czêœci¹ terytorium zwanego niemieck¹ Afryk¹ Po³udniowo-Zachodni¹.

Podczas buntu miejscowych ludów Nama, Herero i San w latach 1904-08, niemieccy osadnicy wymordowali tysi¹ce rdzennych mieszkañców, co niektórzy historycy nazywaj¹ "zapomnianym ludobójstwem".

Na pocz¹tku tego roku Namibia odrzuci³a ofertê reparacji w wysokoœci 10 mln euro, mówi¹c, ¿e negocjacjom mo¿e podlegaæ jedynie "poprawiona oferta".

Po pierwszej wojnie œwiatowej Namibia znalaz³a siê pod kontrol¹ Republiki Po³udniowej Afryki i uzyska³a niepodleg³oœæ w 1990 roku. Ale nadal ma wiele miast o nazwach niemieckich i ma³¹ spo³ecznoœæ niemieckojêzyczn¹.

Football news:

Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi