Poland

Adam Małysz: Głowy są spokojniejsze

Sporty zimowe

Adam Ma³ysz

shutterstock

Dyrektor do spraw skoków w Polskim Zwi¹zku Narciarskim Adam Ma³ysz o mistrzostwach œwiata w Oberstdorfie i ró¿nicy miêdzy skoczni¹ du¿¹ i ma³¹.

Czy organizatorzy mistrzostw œwiata testami na koronawirusa chc¹ sobie zrekompensowaæ brak wp³ywów ze sprzeda¿y biletów?

Czasami tak to wygl¹da... Od momentu wyjazdu z Polski przeszliœmy ju¿ cztery testy, a czeka nas du¿o wiêcej. Rozumiem, ¿e w pandemii trzeba zachowaæ wzglêdy bezpieczeñstwa, ale wa¿ny jest te¿ zdrowy rozs¹dek.

Testy s¹ inwazyjne, czêsto bol¹. Nie wszyscy umiej¹ je robiæ.

Sytuacja z Turnieju Czterech Skoczni, kiedy Klemens Murañka mia³ wynik fa³szywie pozytywny, was zahartowa³a czy wrêcz przeciwnie – zawodnicy siê boj¹?

Na wyniki testów czeka siê z niepewnoœci¹, obawa zawsze bêdzie. Myœlê jednak, ¿e podczas Turnieju Czterech Skoczni ta sytuacja bardziej siedzia³a wszystkim w g³owach.

Na której skoczni mamy wiêksze szanse na medale?

Trudno powiedzieæ, jedni zawodnicy wol¹ skocznie œrednie, a inni mamuty, a wyniki treningów pokazuj¹, ¿e ca³a czo³ówka daleko skacze. Dawid Kubacki na normalnej skoczni jest jednym z faworytów, to w koñcu mistrz œwiata. Dyspozycja naszych zawodników jest niez³a. Mo¿e nie taka jak Halvora Egnera Graneruda, ale ch³opaki ca³y czas krêc¹ siê w okolicach podium.

Zaskakuje pana, ¿e Norweg tak d³ugo utrzymuje wysok¹ formê?

Wszyscy siê dziwi¹, ¿e tak d³ugo króluje. Jest w bardzo dobrej dyspozycji – skacze modelowo, na pewno najlepiej na œwiecie. Z³apa³ tak¹ sam¹ technikê, jak dwa lata temu Ryoyu Kobayashi. Pamiêtajmy jednak, ¿e czêsto na najwiêkszych imprezach wcale nie wygrywaj¹ najlepsi.

Granerud nie wygra³ Turnieju Czterech Skoczni ani mistrzostw œwiata w lotach. Mo¿e nie radzi sobie z presj¹?

Na pewno nie jest tak doœwiadczony jak Kamil Stoch. Ka¿dy skoczek musi te¿ mieæ swój system na zawody rangi mistrzowskiej: umieæ zbudowaæ odpowiednie podejœcie mentalne, dobrze przygotowaæ siê do startu. Konkursy na skoczniach normalnych s¹ specyficzne, bo wyjœcie z progu odgrywa znacznie wiêksz¹ rolê ni¿ na wiêkszych obiektach. Dodatkowa trudnoœæ jest taka, ¿e w³aœciwie nie ma ich w kalendarzu, tej zimy mieliœmy tylko zawody w Rasnovie.

Dlaczego jest ich tak ma³o?

Wiêksza skocznia to wiêksze widowisko. Zawody na takich obiektach wygl¹daj¹ lepiej zarówno z punktu widzenia kibica na skoczni, jak i w telewizji. Kiedyœ myœlano nawet nad tym, ¿eby zrezygnowaæ z zawodów na œrednich obiektach podczas igrzysk i walczyæ o medale na mamutach. To jednak niewykonalne. W³aœnie kwestia igrzysk oraz mistrzostw œwiata sprawia, ¿e warto organizowaæ konkursy na œrednich skoczniach. Sam je bardzo lubi³em, s³yn¹³em przecie¿ z mocnego odbicia.

Granerud i Markus Eisenbichler tydzieñ temu zostali zdyskwalifikowani za nieregulaminowy sprzêt...

To ostrze¿enie, ¿e zbli¿aj¹ siê mistrzostwa œwiata i to nie przelewki. Przy okazji zawodów pucharowych zdarzaj¹ siê ró¿ne sytuacje. Czasem kontroler podchodzi do zawodnika, patrzy na strój i jeszcze przed mierzeniem mówi skoczkowi, ¿eby wszystko dobrze sprawdzi³. Istniej¹ ró¿ne szablony, ale trudno stworzyæ kombinezon, który bêdzie co do centymetra zgodny z przepisami. Musimy wszystko na bie¿¹co kontrolowaæ i przeszywaæ.

Trener Michal Dole¿al powtarza, ¿e najwa¿niejsza jest pozycja najazdowa. Kiedyœ nie mieliœmy takiej wiedzy...

Na pewno dziœ przyk³ada siê wiêksz¹ wagê do innych elementów ni¿ jeszcze parê lat temu. Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e w Polsce dopiero niedawno – kiedy zacz¹³ u nas pracowaæ Stefan Horngacher – wprowadziliœmy system, dziêki któremu jesteœmy w stanie oszacowaæ, które elementy skoku s¹ najwa¿niejsze. Kiedyœ mówi³o siê o tym, jak wa¿ne jest odbicie. Dziœ wiemy, ¿e to bardziej pchanie ni¿ odbicie, a nie bêdzie dobrego pchania bez w³aœciwego dojazdu do progu i pozycji na rozbiegu. Jeœli te elementy uda siê wykonaæ poprawnie, to póŸniej w powietrzu ka¿dy zawodnik skacz¹cy na poziomie Pucharu Œwiata ju¿ sobie poradzi.

Dwa lata temu w Seefeld polski mikst zaj¹³ szóste miejsce. Jak bêdzie teraz?

Chcia³oby siê, ¿eby by³o lepiej, ale b¹dŸmy szczerzy – nie mamy szans na walkê o medale. Sprowadzaj¹c do pracy z dziewczynami £ukasza Kruczka, mia³em przekonanie, ¿e da siê zrobiæ du¿o wiêcej, ni¿ zrobiliœmy do tej pory. Szkolimy te zawodniczki, które mamy. £ukasz dosta³ czas i kredyt zaufania. Rozliczymy go za wyniki. Celem jest dobry wystêp miksta na igrzyskach olimpijskich.

Trudno mu siê odnaleŸæ w pracy z kobietami?

Dziewczyny na pewno s¹ bardziej wra¿liwe i wymagaj¹ innego podejœcia ni¿ mê¿czyŸni. Czasem mam te¿ wra¿enie, ¿e niektóre niezbyt serio traktuj¹ to, ¿e s¹ w kadrze i startuj¹ w Pucharze Œwiata. Kamila Karpiel twierdzi na przyk³ad, ¿e to trener powinien siê dostosowaæ do niej, a nie odwrotnie. Myœlê, ¿e nie powiedzia³by tak nawet Kamil Stoch, czyli gwiazda nad gwiazdami. To mnie zbulwersowa³o. Nie chcemy ingerowaæ w pracê £ukasza Kruczka, ale mo¿e bêdziemy musieli o tym porozmawiaæ po sezonie.

Czwartek w Oberstdorfie bez polskich sukcesów

Trzy konkurencje da³y piêæ medali Norwegii, cztery reszcie œwiata. Pierwsze œnie¿ynki wrêczono sprinterkom i sprinterom. Biegano stylem klasycznym. Z³ote medale zdobyli Jonna Sundling i obroñca tytu³u Johannes Hoesflot Klaebo. W rywalizacji mê¿czyzn ca³e podium zajêli Norwegowie – drugi by³ Erik Valnes, trzeci Haavard Solaas Taugboel. Nowa mistrzyni ze Szwecji wyprzedzi³a dawn¹ – Norwe¿kê Maiken Caspersen Fallê, i S³owenkê Anamarijê Lampiæ. Szóstka z Polski nie przesz³a kwalifikacji – najbli¿ej æwieræfina³owej trzydziestki by³a Monika Skinder – zajê³a 31. miejsce. Pozosta³e: 42. Izabela Marcisz, 48. Karolina Kaleta, 71. Karolina Kukuczka. Wœród mê¿czyzn: Maciej Starêga – 33. i Kamil Bury – 46. Nastêpn¹ konkurencj¹ bêd¹ w sobotê biegi ³¹czone. W czwartek odby³ siê tak¿e konkurs kobiet na skoczni normalnej. Zwyciê¿y³a Ema Klinec ze S³owenii, srebro dla Maren Lundby (Norwegia), br¹z dla Sary Takanashi (Japonia). Polki nie awansowa³y do fina³u, Anna Twardosz by³a 33., Kinga Rajda 38. W sobotê o 16.30 medalowa rywalizacja mê¿czyzn na skoczni normalnej, a w niedzielê konkurs dru¿yn mieszanych (17.00). —k.r. Transmisje w TVP, TVP Sport i Eurosporcie

Football news:

Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League