Poland

Abp Gądecki apeluje o dialog i nieeskalowanie napięć

abp Stanis³aw G¹decki

Fotorzepa, £ukasz Solski

"Wulgaryzmy, przemoc, obel¿ywe napisy i zak³ócanie nabo¿eñstw oraz profanacje, których dopuszczono siê w ostatnich dniach (...) nie s¹ w³aœciw¹ metod¹ dzia³ania w demokratycznym pañstwie" - oceni³ przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki, odnosz¹c siê do protestów przed koœcio³ami po decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

W czwartek Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach spo³ecznoœciowych powtarzane by³o jedno z g³ównych hase³ protestu, "wyp...". Demonstracje odby³y siê m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego oraz przed warszawsk¹ siedzib¹ PiS. W niedzielê protesty organizowano przed koœcio³ami. Uczestnicy czêœci z nich wchodzili z transparentami do œwi¹tyñ w czasie mszy. Na murach i drzwiach koœcio³ów malowane by³y has³a, m.in. "aborcja bez granic".

Dowiedz siê wiêcej: W ca³ej Polsce protesty, m.in. przed koœcio³ami

W reakcji na profanacje koœcio³ów oœwiadczenie wyda³ przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki. Podkreœli³, ¿e stanowisko Koœcio³a katolickiego na temat prawa do ¿ycia jest "niezmienne i publicznie znane".

W oœwiadczeniu zacytowano encyklikê Jana Paw³a II o wartoœci i nienaruszalnoœci ¿ycia ludzkiego z 1995 r. "Œwiadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia ¿ycia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze z³em z moralnego punktu widzenia i nigdy nie mo¿e byæ dozwolona ani jako cel, ani jako œrodek do dobrego celu. Jest to bowiem akt powa¿nego niepos³uszeñstwa wobec prawa moralnego" - brzmi fragment cytatu.

Abp G¹decki zaznaczy³, ¿e to nie Koœció³ stanowi prawa w Polsce i "to nie biskupi podejmuj¹ decyzje o zgodnoœci b¹dŸ niezgodnoœci ustaw z Konstytucj¹ RP". Metropolita poznañski podkreœli³, ¿e Koœció³ nie mo¿e przestaæ broniæ ¿ycia ani zrezygnowaæ z g³oszenia, ¿e ka¿d¹ istotê ludzk¹ trzeba chroniæ od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci. "W tej kwestii Koœció³ – jak czêsto powtarza papie¿ Franciszek - nie mo¿e iœæ na ¿aden kompromis, poniewa¿ sta³by siê winnym kultury odrzucania, która jest dzisiaj tak bardzo rozpowszechniona, dotykaj¹c zawsze najbardziej potrzebuj¹cych i bezbronnych" - doda³ przewodnicz¹cy KEP.

"Wulgaryzmy, przemoc, obel¿ywe napisy i zak³ócanie nabo¿eñstw oraz profanacje, których dopuszczono siê w ostatnich dniach – mimo i¿ mog¹ one pomóc niektórym osobom w roz³adowaniu ich emocji – nie s¹ w³aœciw¹ metod¹ dzia³ania w demokratycznym pañstwie" - oœwiadczy³ arcybiskup, wyra¿aj¹c smutek w zwi¹zku z tym, ¿e "dzisiaj w wielu koœcio³ach uniemo¿liwiono osobom wierz¹cym modlitwê i przemoc¹ odebrano prawo do wyznawania swojej wiary".

Abp G¹decki zaapelowa³ do wszystkich o wyra¿anie pogl¹dów w "sposób akceptowalny spo³eczne, z poszanowaniem godnoœci ka¿dego cz³owieka". "Potrzebujemy rozmowy, a nie postaw konfrontacyjnych czy gor¹czkowej wymiany opinii na portalach spo³ecznoœciowych" - podkreœli³, zachêcaj¹c do dialogu na temat sposobów ochrony prawa do ¿ycia oraz praw kobiet.

"Dziennikarzy i polityków proszê o nieeskalowanie napiêæ, w poczuciu odpowiedzialnoœci za pokój spo³eczny" - oœwiadczy³ metropolita, prosz¹c wiernych o modlitwê w intencji dzieci nienarodzonych, w intencji rodziców oczekuj¹cych potomstwa, a tak¿e o nawrócenie tych, którzy stosuj¹ przemoc.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca