Poland

99 procent ludzi żyje tu z turystyki. „Teraz jest tragedia”

TURYSTYKA Trendy

Fot. Adobe Stock

Pomoc skierowana tylko do przedsiêbiorców i gmin na po³udniu Polski jest dzieleniem na lepszych i gorszych – mówi Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej. Jest on, obok kilkunastu innych samorz¹dowców, sygnatariuszem pisma do premiera w sprawie pomocy tak¿e dla przedsiêbiorców i gmin z terenów nadmorskich.

Janina Blikowska: Jak wygl¹da³a w poprzednich latach Krynica Morska w czasie ferii zimowych? Du¿o by³o turystów?

Krzysztof Swat: W ubieg³ym roku nie mieliœmy jeszcze lockdownu, wiêc niektóre oœrodki wczasowe, hotele czy obiekty, gdzie prowadzona jest rehabilitacja, funkcjonowa³y. By³y turnusy, by³o ob³o¿enie na œrednim poziomie, ale by³o. Przynajmniej w³aœciciele tych obiektów mogli zarobiæ na czêœæ kosztów utrzymania.

S¹ pustki. Oczywiœcie przyje¿d¿aj¹ jeszcze osoby z zewn¹trz do w³asnych apartamentów, które maj¹ w Krynicy Morskiej. Wiêc w weekendy, na Sylwestra czy w œwiêta widzieliœmy na ulicach, w sklepach czy na spacerach na promenadzie obce osoby. Ale to s¹ ludzie, którzy przyje¿d¿aj¹ do w³asnych mieszkañ, a nie jako turyœci.

Wed³ug pana wiedzy du¿o firm z Krynicy zwi¹zanych z turystyk¹ mo¿e nie przetrzymaæ tego lockdownu?

Ciê¿ko powiedzieæ. Staramy siê pomagaæ. Najgorzej maj¹ du¿e obiekty, które zatrudniaj¹ po kilkadziesi¹t osób, a tak jest choæby w tych obiektach rehabilitacyjnych. W³aœciciele utrzymaj¹ obs³ugê, bo jak zwolni¹, to póŸniej mog¹ mieæ problemy ze znalezieniem nastêpców. Krynica Morska jest trochê oddalona od du¿ych oœrodków jak Elbl¹g czy Gdañsk, wiêc na miejscu nie mamy zbyt wielu wykwalifikowanych pracowników, dlatego przedsiêbiorcy staraj¹ siê utrzymaæ za³ogê, któr¹ maj¹.

A w tej chwili jest dla nich tragedia. Jako urz¹d miasta staramy siê im pomagaæ i przek³adaæ zaleg³e podatki na póŸniejsze terminy, gdy dzia³alnoœæ tych obiektów bêdzie ju¿ mo¿liwa. Na wiosnê siê oka¿e, ile firm przetrwa, a ile nie. Wiêkszoœæ utrzymuje siê z turystyki sezonowej od kwietnia do wrzeœnia-paŸdziernika.

Lipiec by³ œredni, ale sierpieñ 2020 by³ dobry, wiêc przedsiêbiorcy trochê zarobili, ¿eby siê jakoœ utrzymaæ. Ale jak to d³ugo potrwa? Na ile im tych oszczêdnoœci wystarczy? Nie wiem.

Jest pan jednym z sygnatariuszy listu do premiera w sprawie wsparcia dla gmin nadmorskich, bo tu tak¿e turystyka zamar³a. Dlaczego to wsparcie jest konieczne?

Krynica Morska jest specyficznym miejscem. Tu 99 procent mieszkañców utrzymuje siê tylko z turystyki. Co zarobi¹ z turystyki, musi im wystarczyæ na utrzymanie domu, rodziny, ju¿ nie mówiê o jakiœ przyjemnoœciach, bo wyjazdy turystyczne w ubieg³ym roku czy w tym pewnie nie wchodzi³y w grê z uwagi na ni¿sze dochody. Teraz ka¿dy gromadzi pieni¹dze, by przetrwaæ do nastêpnego sezonu.

Wiêc takie dzielenie Polaków, przedsiêbiorców i gmin na te bardziej uprzywilejowane w danej chwili, na zasadzie takiej, ¿e teraz pomoc skierowana zostanie na po³udnie Polski, nie jest dobre.

Przecie¿ turystyka zim¹ nie funkcjonuje tylko na po³udniu Polski. Stoki narciarskie s¹ te¿ na Kaszubach, Mazurach czy w innych regionach.

Poza tym s¹ tam te¿ oœrodki rehabilitacyjne czy uzdrowiskowe, a nie tylko na po³udniu kraju. Taka pomoc skierowana tylko na po³udnie Polski to jest dzielenie na lepszych i gorszych.

Spodziewa siê pan dialogu z rz¹dem w tej sprawie?

Wiosn¹ ubieg³ego roku minister Andrzej Gut-Mostowy rozmawia³ z nami dwa razy w formie telekonferencji. Namawialiœmy go wtedy do pomocy i jakaœ tam pomoc by³a, z której skorzystali przedsiêbiorcy. A teraz? Zobaczymy.

Czy z powodu pandemii Krynica Morska musia³a zrezygnowaæ z inwestycji w 2020 lub bie¿¹cym roku?

Jesteœmy w dobrej sytuacji, bo przed pandemi¹ sprzedaliœmy du¿¹ dzia³kê, której wartoœæ równa³a siê rocznym dochodom w³asnym. Wiêc na razie nie rezygnujemy z inwestycji. Realizujemy te, które by³y rozpoczête, zaczynamy nowe. Na razie na rok czy dwa dochodów na inwestycje nam wystarczy.

Gorzej z dochodami bie¿¹cymi, które sp³ywa³y z dzier¿aw z op³aty miejscowej czy z op³aty targowej. Tu mamy  znaczne spadki i tego nie odrobimy. A trzeba pamiêtaæ, ¿e dochody maj¹tkowe samorz¹du nie mog¹ byæ wydatkowe na wydatki bie¿¹ce, a jedynie dochody z podatków czy tego typu wp³ywów.

A jakieœ oszczêdnoœci by³y b¹dŸ bêd¹ podejmowane przez miasto?

W Krynicy Morskiej mamy jedn¹ szko³ê. Jej roczny koszt utrzymania to 2,5 miliona z³otych, a subwencji oœwiatowej otrzymujemy tylko 800 tysiêcy z³otych. Chyba najwiêcej wydatkujemy na szko³ê, ale tak jest w ca³ej Polsce.

Oszczêdzamy. W ubieg³ym roku w sezonie nie robiliœmy ¿adnych imprez dla turystów, nie by³o wystêpów artystycznych, kabaretów. Poszliœmy w kierunku promocji miasta w mediach spo³ecznoœciowych. Trochê oszczêdziliœmy. Nie s¹ to du¿e kwoty, rzêdu 100-200 tysiêcy z³otych.

Nie oszczêdzimy na sprz¹taniu, wywozie œmieci, na oœwietleniu ulic. Nie mo¿emy tego zrobiæ, jak w mieœcie s¹ turyœci. Nie mo¿emy przestaæ sprz¹taæ ulic czy ci¹gów pieszych po to, ¿eby oszczêdziæ.

Jeœli chcemy œci¹gaæ do siebie turystów i nie zraziæ ich do Krynicy, to standard miasta musimy utrzymaæ na wysokim poziomie.

Czy prace budowalne nad przekopem Mierzei Wiœlanej maj¹ wp³yw na codzienne funkcjonowanie miasta?

S¹ czasowe ograniczenia w dojeŸdzie do Krynicy Morskiej, bo mimo wczeœniejszych zapowiedzi, ¿e wiêkszoœæ towarów bêdzie dostarczana drog¹ wodn¹, nie jest tak dowo¿ona. Nie wiem czy w ten sposób cokolwiek przywieziono na budowê. Wszystko jest dostarczane drogami l¹dowymi – powiatow¹ z S7 i wojewódzk¹ a¿ do miejsca przekopu. Wiêc na pewno s¹ utrudnienia zwi¹zane z poruszaniem siê przy zwiêkszonej liczbie samochodów ciê¿arowych na budowê.

Na razie s¹ jedynie takie problemy. Nie by³o jakiœ wiêkszych korków, ale w miejscu przekopu ruch jest spowolniony.

Czy ta budowa wp³ynie na atrakcyjnoœæ turystyczn¹ Krynicy Morskiej?

Mo¿e. Lasy Pañstwowe przy przekopie wybudowa³y takie miejsca do sk³adowani drewna, pozyskiwanego z lasów, ale na razie s¹ one wykorzystywane jako parking dla osób, które chc¹ zobaczyæ budowê.

Zanim je wybudowano by³ problem z przejechaniem przez odcinek w miejscu budowy. Samochody sta³y po obu stronach jezdni, a ludzie przechodzili przez ni¹ i by³o to niebezpieczne.

Myœlê, ¿e wykonawca troszkê siê zreflektowa³. I dobrze, ¿e powsta³ ten parking. Jest trochê bezpieczniej. Jest du¿o samochodów, mo¿e teraz zim¹ nie, ale od wiosny 2020 do jesieni, jak by³a ³adna pogoda, to samochodów du¿o sta³o przy przekopie, bo ludzie byli ciekawi, jak wygl¹da budowa.

Samo miasto bêdzie mia³o jakieœ korzyœci z tej inwestycji?

Pewnie coœ skorzysta. Je¿eli faktycznie bêdzie u³atwiony ruch jachtów na Zalewie Wiœlanym, to mo¿e tych jachtów bêdzie trochê wiêcej. Jednak ja bym nie liczy³ na jachty pe³nomorskie, bo to s¹ jachty balastowe, które maj¹ doœæ sporo zanurzenie oko³o 2,5 metra, a Zalew Wiœlany jest jednak p³ytki.

Wiêc takie jednostki musia³by p³ywaæ po torach wodnych i prostopadle i równolegle do Zalewu Wiœlanego. Wiêc myœlê, ¿e nie s¹ to atrakcyjne rzeczy dla turysty ¿eglarza, bo takie p³ywanie od jednej mariny do drugiej mariny, po torach wodnych nie do koñca jest atrakcyjne.

Jeœli nie spe³ni¹ siê nasze czarne scenariusze zwi¹zane z ewentualnymi problemami z pla¿ami, to wtedy turystyka zyska trochê na tej inwestycji, na ³atwoœci dop³yniêcia do Krynicy Morskiej poprzez przekop. Ale du¿ych kokosów nie oczekujê.

Myœlê, ¿e Elbl¹g te¿ nie ma co liczyæ na du¿e zyski. Jeszcze kupê lat up³ynie zanim port w Elbl¹gu bêdzie dostosowany do przyjêcia jakiœ statków. A czy bêdzie ten ruch towarowy do Elbl¹ga czy nie? To dopiero czas poka¿e.

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona