Poland

91-latek zaszczepiony przeciw COVID-19 dwa razy jednego dnia

Szczepionka Moderna przeciw COVID-19

AFP

W jednym z oœrodków rehabilitacyjnych w amerykañskim Ohio 91-letni mê¿czyzna przez pomy³kê otrzyma³ dwie szczepionki przeciw COVID-19. Staruszek mia³ dostaæ wówczas drug¹ dawkê szczepionki.

91-letni Victor Smith pierwsz¹ dawkê szczepionki przeciw COVID-19 otrzyma³ 22 stycznia. 25 lutego mê¿czyzna uda³ siê jednego z oœrodków rehabilitacyjnych w Ohio, aby zaszczepiono go po raz drugi. W wyniku fatalnej pomy³ki zaszczepiono go jednak dwa razy.

Podanie dwóch szczepionek firmy Moderna w ci¹gu zaledwie czterech godzin, spowodowa³o u mê¿czyzny niewydolnoœæ oddechow¹. Victor Smith zosta³ natychmiast przewieziony do szpitala. Obecnie jego stan jest stabilny, ale córka mê¿czyzny podkreœla, ¿e wczeœniej istnia³a obawa, ¿e nie da siê go uratowaæ.

„Dosz³o do incydentu, w którym mieszkaniec miasta Hamilton nieumyœlnie otrzyma³ dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 tego samego dnia. Rozpoczêliœmy dochodzenie w tej sprawie - podkreœli³a w oœwiadczeniu placówka, w której dosz³o do pomy³ki. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e mê¿czyzna otrzyma³ dawkê szczepionki, która mia³a byæ podana innemu pacjentowi o takim samym imieniu. 

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals