Poland

900 sztuk bydła po 2-miesięcznym rejsie pójdzie pod nóż

Stado prawie 900 sztuk byd³a, które przez 2 miesi¹ce p³ywa³y na statku po Morzu Œródziemnym, zostanie wybite.

895 sztuk byd³a wyp³ynê³o na statku towarowym "Karim Allah" 18 grudnia z portu w Kartagenie w Hiszpanii. Celem by³a Turcja.

Tureckie w³adze odmówi³y przyjêcia statku i wy³adowania zwierz¹t, z powodu podejrzeñ co do stanu zdrowia byd³a.

Po drugiej, nieudanej próbie wy³adowania stada na brzeg w Libii, statek wróci³ do Kartageny.

Po inspekcji przeprowadzonej przez hiszpañskich lekarzy weterynarii zapd³a decyzja o wybiciu ca³ego stada.

Wed³ug lekarzy zwierzêta nie nadaj¹ siê ju¿ ani do transportu do innego kraju, ani do powrotu do miejsca pochodzenia.

Hiszpañskie ministerstwo rolnictwa zapewnia, ¿e zwierzêta wyp³ynê³y z Hiszpanii ze œwiadectwami zdrowia nie budz¹cymi zastrze¿eñ.

Organizacje obrony praw zwierz¹t potêpiaj¹ zgodnie decyzje o wybiciu byd³a. Wed³ug nich jest to kolejny argument za ca³kowitym zakazem transportu ¿ywych zwierz¹t.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies