Poland

90 proc. zgonów zakażonych tam, gdzie otyłość jest problemem

Œwiatowa Federacja Oty³oœci (WOF) podkreœla, ¿e setek tysiêcy zgonów chorych na COVID-19 mo¿na by³oby unikn¹æ, gdyby oty³oœæ by³a mniej rozpowszechnionym zjawiskiem - podaje Sky News.

Autor raportu, dr Tim Lobstein podkreœla, ¿e "wiemy, i¿ nadwaga bêdzie kolejn¹ pandemi¹, która nas czeka".

Dr Lobstein wskazuje przy tym na Japoniê i Koreê Po³udniow¹ - kraje, w których odsetek osób oty³ych jest niewielki, podobnie jak niewielka jest tam liczba zgonów zaka¿onych koronawirusem.

Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdzi³, ¿e zwi¹zek pomiêdzy oty³oœci¹ a œmiertelnoœci¹ z powodu COVID-19 widaæ obecnie wyraŸnie.

- Ten raport musi byæ dzwonkiem alarmowym dla rz¹dów na ca³ym œwiecie - doda³.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them