Poland

81 proc. osób z grupy zero zapisało się na szczepienie

Micha³ Dworczyk

Micha³ Dworczyk

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Mamy zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsz¹ dawkê szczepionki - poinformowa³ szef KPRM Micha³ Dworczyk.

- Podobnie jak ca³a Unia Europejska zostaliœmy zaskoczeni informacj¹, ¿e koncern Pfizer zamierza ograniczyæ dostawy szczepionek. Dziœ trwa³o przeliczanie naszego harmonogramu, aby dopasowaæ go do zaistnia³ej sytuacji - powiedzia³ na konferencji prasowej szef KRPM Micha³ Dworczyk.

Od wczoraj trwaj¹ w Polsce szczepienia drug¹ dawk¹ szczepionki. - Do tej chwili zosta³o zaszczepionych 475 264 osób. Obecnie trwaj¹ ju¿ szczepienia drug¹ dawk¹ - przekaza³ szef KPRM.

Kancelaria Premiera poinformowa³a, ¿e kolejnych 580 tysiêcy pacjentów zapisa³o siê na szczepienie. Z grupy zero zg³osi³o siê 81 proc. osób.

Z grupy pacjentów 80+ zapisa³y siê ju¿ 431 782 osoby. Od 21 stycznia rozpoczn¹ siê zapisy seniorów powy¿ej 70. roku ¿ycia.

- Mamy ponad 2 mln terminów, które zosta³y umieszczone w centralnym kalendarzu szczepieñ - przekaza³ Dworczyk.

- Decyzje firmy Pfizer wp³ynê³y na harmonogram szczepieñ w Polsce, a tak¿e w innych pañstwach. Jesteœmy w lepszej sytuacji ni¿ niektóre kraje, które nie zdecydowa³y siê odk³adaæ drugiej dawki - doda³.

- Dzisiaj do Polski zamiast 360 tysiêcy przylecia³o 176 tysiêcy dawek i w kolejnych tygodniach to bêdzie nie 360 a 296 tysiêcy, potem nieco wiêcej - mówi³.

Dworczyk poinformowa³ równie¿, ¿e w "Agencji Rezerw Materia³owych, Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia trwa³o przeliczanie harmonogramu szczepieñ tak, ¿eby dopasowaæ go do nowej sytuacji zwi¹zanej z liczb¹ dostaw z koncernu Pfizer".

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible