Poland

7 najlepszych samochodów roku 2021 według AutoBest

MOTO Tu i teraz

Nowy Citroen C4, Dacia Sandero, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Yaris znalaz³y siê na liœcie finalistów europejskiego konkursu AutoBest na najlepszy samochód roku 2021.

Zwyciêzca konkursu AutoBest, czyli najlepszy samochód w cenie do 20 tys. euro zostanie wy³oniony w po³owie grudnia. Tymczasem finaliœci wziêli udzia³ w corocznych dynamicznych testach, które tym razem mia³y miejsce w Austrii (OAMTC Teesdorf). Dziennikarze mieli okazjê jako piersi w Europie wsi¹œæ za kierownice w³aœnie debiutuj¹cych modeli jak choæby Citroen C4, który mocno siê zmieni³ i z impetem wchodzi w segment kompaktowych crossoverów. Nowy Citroen C4 oferuje kompletn¹ gamê silników, co oznacza, ¿e w ofercie znalaz³ siê napêd benzynowy, wysokoprê¿ny oraz elektryczny. Do fina³owej siódemki trafi³y te¿ nowa Skoda Octavia i Seat Leon, które starannie pielêgnuj¹ tradycjê, ale te¿ debiutuj¹ w segmencie kompaktowych aut hybrydowych. Dziennikarze mieli te¿ okazjê sprawdziæ jakich wra¿eñ dostarczaj¹ odwa¿nie stylizowany Peugeot 2008, który oferowany jest równie¿ w wersji elektrycznej, przestronna hybrydowa Honda Jazz, zwinna Toyota Yaris, czy znacznie dojrzalej stylizowana Dacia Sandero.

Nowy Citroen C4.

Dacia Sandero.

Punkty w konkursie przyznawane s¹ nie tylko za wra¿enia z jazdy, ale równie¿ za innowacyjne rozwi¹zania, koszty eksploatacji oraz dostêpnoœæ i jakoœæ sieci serwisowej. – W Europie i na ca³ym œwiecie ¿yjemy w wyj¹tkowym czasie, który mierzy siê z obliczem jednego z najwiêkszych kryzysów zdrowia publicznego w tym stuleciu. Widzimy jak bardzo pandemia wp³ynê³a na przemys³ samochodowy w Europie. Jako media motoryzacyjne równie¿ mocno odczuwany konsekwencje kryzysu i widzimy tak wiele osób boryka siê z ekstremalnymi trudnoœciami. Ale mimo wszystko postanowiliœmy pozostaæ wierni naszej 20-letniej tradycji. Siedmiu finalistów to bezpoœrednia konsekwencja wiadomoœci z bran¿y oraz debiutuj¹cych w³aœnie modeli, które zas³uguj¹ obecnoœæ w ostatecznej rozgrywce – powiedzia³ Dan Vardie, za³o¿yciel i prezes AutoBest.

Peugeot 2008.

Seat Leon.

Autobest to stowarzyszenie sk³adaj¹ce siê z 31 dziennikarzy motoryzacyjnych z ca³ej Europy. Ka¿dy kraj ma prawo do jednego jurora, co eliminuje dominacjê najwiêkszych pañstw. Polskê reprezentuje Szczepan Mroczek. Konkurs ma na celu wskazanie nowego modelu, który spe³nia podstawowe oczekiwania szerokiego grona europejskich klientów. Szczególnie istotnymi dla jury kategoriami s¹: konkurencyjnoœæ cenowa, elastycznoœæ oferty, design, rozwi¹zania komunikacyjne oraz dostêpnoœæ czêœci zamiennych i podzespo³ów serwisowych. Po 18 latach istnienia system punktacji zosta³ uaktualniony o nowe kategoriê: innowacyjne technologie, ekologiczne rozwi¹zania i zdolnoœæ autonomicznej jazdy. Nowy system naliczania punktów pozwala wyró¿niaæ marki, które przoduj¹ z rozwoju motoryzacji. Co wa¿ne cena modelu zakwalifikowanego do konkursu nie mo¿e przekroczyæ 20 tys. euro netto.

Nowa Honda Jazz.

Skoda Octavia.

Nowa Toyota Yaris.

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)