Poland

5G z korzyścią dla wszystkich. Potrzebna jest strategia

CYFROWA Opinie

tv.rp.pl

Szybkiej aukcji pasma, prawdziwych konsultacji planu odbudowy, wycofania KOT vel „Tepsy Plus”, przemyœlanej strategii i roli pañstwa w budowie sieci – to g³ówne postulaty do rz¹du od uczestników debaty „Rzeczpospolitej”.

Perspektywy 5G: Jak wdro¿yæ sieci 5G z korzyœci¹ dla spo³eczeñstwa i pañstwa – o tym debatowali goœcie „Rzeczpospolitej” w ostatni pi¹tek lutego.

W debacie, któr¹ z ramienia „Rzeczpospolitej” poprowadzi³ Pawe³ Ro¿yñski, wziêli udzia³ Zofia Wetmañska, starszy analityk WiSE Europa, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Piotr Mieczkowski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy w Fundacji Digital Poland, oraz Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Przyczynkiem do spotkania by³ nowy raport Digital Poland zatytu³owany „Jak efektywnie zbudowaæ sieci 5G z korzyœci¹ dla spo³eczeñstwa i pañstwa”.

https://www.digitalpoland.org/publikacje

Autor tej publikacji, Piotr Mieczkowski, przedstawi³ w nim rekomendacje dla decydentów, zarówno co do tego, jak najlepiej jego zdaniem zaprojektowaæ, tak¿e pod wzglêdem regulacyjnym, jakie funkcje powierzyæ i w jakim modelu budowaæ sieci mobilne w nowej technologii w Polsce, jak i liczne zalecenia, co zrobiæ, aby inwestycje te przynios³y oczekiwany efekt.

Dyskusja o sieciach 5G zorganizowana przez redakcjê odby³a siê przy tym w dniu, gdy premier Mateusz Morawiecki przedstawi³ projekt rozdysponowania tzw. krajowego planu odbudowy (KPO), finansowanego z tzw. Recovery Plan Unii Europejskiej. Za³o¿ono, ¿e na cyfryzacjê przeznaczone zostanie z KPO 3 mld euro. Ponad jedna trzecia – 1,4 mld euro – stanowiæ ma wsparcie budowy sieci telekomunikacyjnych, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych.

Potrzebna strategia

W³aœnie w kontekœcie KPO, przed publikacj¹ powy¿szych za³o¿eñ, g³os podczas debaty zabra³a Zofia Wetmañska. Zwróci³a uwagê na dwa aspekty: przejrzystoœæ przygotowañ do wykorzystania pieniêdzy przeznaczonych na odbudowê po pandemii i dalekowzrocznoœæ przy wydatkowaniu œrodków unijnych. – Wielu przedsiêbiorców nie mia³o do tej pory okazji zapoznaæ siê z planem KPO – mówi³a analityczka.

Zofia Wetmañska: 5G jest szans¹ dla gospodarki. ¯eby jej nie zaprzepaœciæ, konieczny jest prawdziwy dialog pañstwa z sektorem prywatnym

Poda³a przyk³ad Czech, które wiêkszoœæ pieniêdzy przeznacz¹ na cyfryzacjê sektora publicznego, w tym szpitale i szko³y. – Ma to ogromne znaczenie, bo pozwala budowaæ odpornoœæ na szok, którego teraz doœwiadczamy – komentowa³a. Jako przyk³ad innego podejœcia, gdzie wiêkszoœæ funduszy – z przeznaczeniem na innowacje – otrzyma³ sektor prywatny poda³a Hiszpaniê. – Tworzone s¹ strategie, które maj¹ pozwoliæ na wdro¿enie sieci 5G – mówi³a, wskazuj¹c równie¿ na Grecjê i Rumuniê.

– W strategii, które przygotowywa³a Polska, komponent wdro¿enia 5G wydaje siê zaniedbany. Porcja na R&D jest niewspó³mierna do potrzeb – powiedzia³a.

Na proœbê gospodarza oceny rozwoju sieci 5G w Polsce na tle œwiata podj¹³ siê dyrektor z Digital Poland. – Europa odpad³a w wyœcigu 5G. My zaœ jako kraj jesteœmy w Europie na samym koñcu. O ile w Europie na sieci 5G przeznaczono ju¿ prawie 40 proc. pasma z zakresu 700 MHz, to w Polsce nie odby³a siê ¿adna aukcja (na czêstotliwoœci dla sieci 5G – red.) – mówi³ Mieczkowski.

Próba aukcji 5G spali³a na panewce, gdy w ub.r. rz¹d skróci³ kadencjê prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej i wprowadzi³ przepisy wymuszaj¹ce przeprowadzenie aukcji z uwzglêdnieniem warunków bezpieczeñstwa, o które zadbaæ musz¹ zwyciêskie telekomy. – Mówimy o paœmie priorytetowym 3,4–3,8 GHz. Bez niego jest mniej terminali dla u¿ytkowników, dla fabryk, dla biznesu przysz³oœci – wylicza³ Mieczkowski.

Jego zdaniem istotne jest, ¿e inaczej ni¿ 13 pañstw UE, Polska nie ma osobnego dokumentu ze strategi¹ 5G.

Przepychanie koncepcji

– Brakuje kluczowych czêstotliwoœci, mamy opóŸnienie aukcji. Dlaczego tak siê dzieje? – pyta³ Pawe³ Ro¿yñski.

– Nawi¹zuj¹c do g³ównego pytania debaty, jak wdro¿yæ 5G z korzyœci¹ dla spo³eczeñstwa i pañstwa, to powiedzia³bym jedno: szybko – odpowiedzia³ mu Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan i przewodnicz¹cy rady nadzorczej Orange Polska. W jego ocenie, powodem opóŸnieñ w aukcji jest „przepychanka co do sposobu wdro¿enia sieci 5G”. – Zwi¹zana jest ona z tym, ¿e powsta³a koncepcja #Polskiego5G. Ta koncepcja gdzieœ siê przepracowuje, najwidoczniej bez zadowalaj¹cych rz¹d skutków – powiedzia³ Witucki.

Maciej Witucki, prezydent konfederacji Lewiatan, rN Orange Polska: Budujmy sieæ 5G jak najszybciej. W duchu trzeciej dekady XXI wieku. Nie zbudujemy „Tepsy 2.0”. Stracimy tylko czas

#Polskie5G, pomys³ wysuniêty przez Exatel, ma byæ operatorem hurtowej sieci 5G w paœmie 700 MHz. Pañstwo (poprzez PFR) posiada³oby 51 proc. udzia³ów, a operatorzy prywatni pozosta³e w zamian za infrastrukturê. Sieæ by³aby otwarta i mogliby z niej korzystaæ wszyscy chêtni, by œwiadczyæ us³ugi detaliczne. Rozmowy na ten temat trwaj¹ od ponad roku.

G³osem odmiennym w debacie by³ Piotr Arak, dyrektor PIE. W jego ocenie aukcja 5G zosta³a przesuniêta z powodu epidemii koronawirusa Covid-19. – Nie odstajemy od innych pañstw europejskich. Dok³adnie w tej samej sytuacji by³y Francja, Szwecja i jeœli mnie pamiêæ nie myli, to Indonezja. Aukcja powinna odbyæ siê w terminie, w którym skupienie w³adz pañstwa i s³u¿b bezpieczeñstwa mo¿e byæ na tym obszarze, a nie na ochronie zdrowia i innych zagro¿eniach, które pojawi³y siê w 2020 roku – argumentowa³.

– Sam w¹tek wyjœcia z pomys³em budowania synergii miêdzy sektorem prywatnym a publicznym jest wart uwagi. Warto go urealniæ – uwa¿a Mieczkowski. W raporcie poda³ przyk³ady prób budowy sieci mobilnych z udzia³em pañstwa. – Jedyny przypadek, gdzie sieæ dzia³a, ale zosta³a upolityczniona i nie jest wykorzystywana przez du¿ych operatorów prywatnych, to Red Compartida w Meksyku – poda³ Mieczkowski. Wed³ug niego w Polsce pañstwo mog³oby odpowiadaæ za budowê rdzenia sieci, a operatorzy prywatni za nadajniki.

KOT straszakiem?

Ostatnim oficjalnym powodem odsuniêcia w czasie aukcji 5G s¹ prace nad nowelizacj¹ ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeñstwa. Na ostatniej prostej wybuch³a awantura, poniewa¿ dodano zapis o operatorze narodowym (kiedyœ zwanym krajowym operatorem telekomunikacyjnym – KOT).

Piotr Arak, dyrektor Polskiego instytutu Ekonomicznego: Aukcja powinna odbyæ siê w terminie, w którym w³adze pañstwa i s³u¿by bezpieczeñstwa mog¹ skupiæ siê
na tym obszarze.

Z jednej strony chodzi o to, aby #Polskie5G otrzyma³o pasmo 700 MHz, z drugiej – i tutaj debata jest najgorêtsza – o zapisy wprowadzaj¹ce operatora sieci komunikacji strategicznej (OSKS).

Witucki uwa¿a, ¿e znowu chodzi o #Polskie5G. – KOT zosta³ dopisany do ustawy jako straszak na operatorów komercyjnych: jeœli nie dogadacie siê z nami, to my sobie stworzymy „now¹ Tepsê”, zaczniemy odbudowywaæ operatora narodowego pod kontrol¹ pañstwa – powiedzia³.

– Pañstwo powinno wybraæ, czy chce graæ g³ówne skrzypce w tworzeniu narodowych podmiotów, które bêd¹ walczy³y z rynkowymi, czy chce wspieraæ firmy i umo¿liwiaæ im szybsz¹ transformacjê, potrzebn¹ sektorowi prywatnemu – mówi³a Wetmañska.

Accenture szacowa³o, ¿e wdro¿enie sieci 5G w Polsce mo¿e wygenerowaæ wzrost PKB o ponad 63 mld z³ i przyczyniæ siê do powstania prawie 98 tys. nowych miejsc pracy.

– W praktyce wartoœci¹ 5G s¹ technologie przemys³owe. Do tego potrzebne jest jak najszybsze uruchomienie aukcji – powtórzy³ szef Lewiatana.

Bezpieczeñstwo i pieni¹dze

– Kwestia powoduj¹ca opóŸnienie wdra¿ania 5G dyskutowana w ró¿nych stolicach Europy, to wzglêdy bezpieczeñstwa – mówi³ równie¿ Arak. – To istotna batalia, która siê toczy praktycznie w ka¿dym kraju w UE, który rozpisuje aukcjê, a nawet modyfikuje swoje prawodawstwo pod tym k¹tem. To kwestia zwiêkszenia bezpieczeñstwa i niezale¿noœci technologicznej – doda³ dyrektor PIE.

Zdaniem Mieczkowskiego, rozmowy o cyberbezpieczeñstwie trwaj¹ d³ugo ze wzglêdu na du¿y udzia³ „firm z Azji” i z powodu solidarnoœci ze Stanami Zjednoczonymi, które tocz¹ wojnê handlow¹ z Chinami.

– W ka¿dym kraju œciera siê bardzo du¿o ró¿nych interesów, jak postêpowaæ z sieci¹ 5G. Jest doœæ jasne, ¿e gros pañstw europejskich patrzy bardziej na Stany Zjednoczone. Warunki bezpieczeñstwa zale¿¹ od po³o¿enia geograficznego – mówi³ Piotr Arak.

Piotr Mieczkowski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy fundacji Digital Poland: Trzeba pomyœleæ nad dokumentacj¹ aukcji pasma 700 MHz, aby wpisaæ tam na jednym bloku operatora sieci pañstwowej

Dyrektor Digital Poland oceni³ te¿, ¿e sprawa chiñskich dostawców zosta³aby rozstrzygniêta dawno, gdyby polski rz¹d – wzorem innych krajów, np. Finlandii – zgodzi³ siê na dofinansowanie wymiany sprzêtu lub wyd³u¿y³ jej czas.

Piotr Arak wi¹za³ tempo dzia³añ administracji z kalendarzem refinansowania wydatków przez UE. – W czasie realizacji KPO, zawieraj¹cego odniesienia i projekty z wykorzystaniem sieci wysokich prêdkoœci, tak¿e mobilnych, bêdzie mog³a na prze³omie roku zacz¹æ siê ich budowa – mówi³. Chodzi o to, ¿e wydatki KPO id¹ najpierw z bud¿etu pañstwa, a Unia je zwraca.

– Œrodki UE to ogromna szansa, by ka¿dy móg³ skorzystaæ z cyfrowego dobrobytu – stwierdzi³ Mieczkowski. – Mog³yby pójœæ na œwiat³owody do masztów i same maszty wzd³u¿ autostrad. Infrastruktura ta powinna byæ udostêpniana wszystkim.

– Ze wzglêdu na warunki bezpieczeñstwa ustawodawca chce to zrealizowaæ inaczej – t³umaczy³ Arak, najwyraŸniej wracaj¹c do idei #Polskie5G.

Mieczkowski uwa¿a, ¿e Exatelowi mniej chodzi o bezpieczeñstwo, a bardziej o ochronê topniej¹cych przychodów z rozliczeñ operatorskich. – Prezes Exatela na wszelkich forach mówi o suwerennoœci, a chodzi o to, by zapewniæ firmie ci¹g³oœæ – powiedzia³ dyrektor zarz¹dzaj¹cy Digital Poland.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored