Poland

50 mln złotych za hektar działki

Trójmiejski rynek gruntów pod osiedla bije rekordy cen. Deweloperzy biurowi nie przestawiaj¹ siê na budowê mieszkañ – mówi poœrednik Pawe³ Grabowski, w³aœciciel agencji BIG Property.

Pandemia zatopi biurowce? Biura nadal stoj¹ puste. Firmy próbuj¹ zmniejszaæ powierzchniê. Z drugiej strony s³yszymy o wielkich transakcjach na tym rynku.

Pandemia zdecydowanie tego rynku nie zatopi. Biura by³y, s¹ i bêd¹ potrzebne. To, ¿e stoj¹ puste, nie znaczy, ¿e stoj¹ niewynajête. Nie obserwujemy ¿adnej znacz¹cej redukcji powierzchni biurowej. Firmy staraj¹ siê raczej redukowaæ koszty najmu czy te¿ podnajmowaæ powierzchnie. Wszyscy z utêsknieniem czekaj¹, by móc do biurowców powróciæ. A pracodawcy s¹ przygotowani, ¿e w którymœ momencie wszyscy pracownicy do biur wróc¹.

A du¿e transakcje s¹ konsekwencj¹ tego, ¿e cykle umów dobiegaj¹ koñca. Po prostu trzeba je odnawiaæ. Nikt nie przed³u¿a umów z myœl¹, ¿e wpuœci do biura tylko po³owê za³ogi.

Czy pandemia pozwoli wyp³yn¹æ na szersze wody operatorom elastycznych biur? Roœnie popyt na powierzchnie, które mo¿na wynaj¹æ na krótko, szybko z nich wyjœæ, szybko powiêkszyæ w miarê potrzeb.

Takie biura powstawa³y dot¹d w wielkich aglomeracjach, teraz operatorzy wchodz¹ do ma³ych miast.

Trudno powiedzieæ. Na trójmiejskim rynku liczba operatorów biur serwisowanych roœnie, a z drugiej strony pojawiaj¹ siê prywatne biura serwisowane czy prywatne biura coworkingowe, które pozyskuj¹ najemców. To przeciwwaga dla tych du¿ych powierzchni w budynkach klasy A w du¿ych centrach biurowych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e kiedy na rynku pojawia siê tak du¿o umeblowanej i wyposa¿onej powierzchni do podnajmu na elastycznych warunkach, jeœli chodzi np. o d³ugoœæ trwania umowy, roœnie konkurencja dla tradycyjnych operatorów biur serwisowanych.

Deweloperzy, którzy dot¹d stali mocniej na biurowej nodze, planuj¹ dziœ inwestycje mieszkaniowe. Zmieniaj¹ siê te¿ gotowe ju¿ projekty – wiêksz¹ czêœæ maj¹ zajmowaæ mieszkania. Nie ma obawy, ¿e po pandemii firmy zostan¹ z niesprzedanymi mieszkaniami? W czasie poprzedniego kryzysu to inwestycje mieszkaniowe zmienia³y siê w biurowe.

W Trójmieœcie w miejscu wielu starych, niedu¿ych biurowców powstaj¹ inwestycje mieszkaniowe, ale nie s³yszeliœmy, ¿eby inwestor nagle zarzuci³ plany budowy biurowca, aby budowaæ osiedle. Popyt na mieszkania nadal jest olbrzymi. Nie ma zbyt wielu dzia³ek pod budownictwo wielorodzinne.

Trójmiejski rynek gruntów pod osiedla bije rekordy cen. Hektarow¹ dzia³kê w gdañskiej Oliwie, naturalnym zapleczu centrów biurowych, kupiono ostatnio za ponad 50 mln z³.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick