Poland

5 tys. zł za gruz w lesie i maseczkę na chodniku

Dzikie wysypiska oraz sprowadzanie œmieci z innych pañstw to dziœ ogromny problem. W walce z patologiami maj¹ pomóc wyœrubowane sankcje.

Ministerstwo Klimatu i Œrodowiska chce ukróciæ wysokimi karami wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Mo¿na bêdzie nawet trafiæ do wiêzienia na osiem lat oraz zap³aciæ 5 mln z³. Propozycje podobaj¹ siê ekspertom. Ich zdaniem trzeba je tylko doprecyzowaæ.

Wyrzucaj¹ gdzie b¹dŸ

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Zawiera on propozycje zmian do art. 145 kodeksu wykroczeñ. Przepis dotyczy zaœmiecania miejsc publicznych. Proponuje siê, by kara wynosi³a od 300 do 5 tys. z³. Dziœ wynosi maksymalnie 500 z³. Tymczasem roœnie liczba przypadków wyrzucania na dziko œmieci.

Tylko Lasy Pañstwowe ka¿dego roku na sprz¹tanie terenów leœnych wydaj¹ ok. 20 mln z³. A wywozi siê ok. 115 tys. m szeœc. odpadów.

Podobne sankcje maj¹ groziæ tak¿e za zaœmiecanie gruntów polnych oraz lasów.

– Wysokie kary maj¹ odstraszyæ od wyrzucania œmieci na dzikich wysypiskach. To niestety wci¹¿ bardzo du¿y problem. Na pola i do lasów trafiaj¹ g³ównie odpady prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym odpady budowlane. W ten sposób czêœæ podmiotów chce obni¿yæ koszty swoich us³ug – twierdzi Maciej Kie³bus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Marek Wójcik ze Zwi¹zku Miast Polskich uwa¿a, ¿e obecnie kary s¹ zbyt niskie i faktycznie trzeba je podnieœæ.

– Powinna byæ jednak wiêksza gradacja kar. W projekcie do jednego wora wrzuca siê zarówno zaœmiecanie lasu, jak i wyrzucenie maseczki na chodnik – ocenia Marek Wójcik.

Maciej Kie³bus uspokaja.

– Nie s¹dzê, by za wyrzucenie maseczki na chodnik grozi³a kara 5 tys z³. To jak strzelanie z armaty do wróbla. Wy¿sze sankcje bêd¹ nak³adane za wy¿sze przewinienia, np. wyrzucenie gruzu w lesie – t³umaczy Maciej Kie³bus.

Projekt œrubuje równie¿ sankcje karne za porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Bêdzie mo¿na trafiæ do wiêzienia na od szeœciu miesiêcy do oœmiu lat.

Jednoczeœnie w górê pójd¹ kary administracyjne z tego tytu³u. Dziœ najwy¿sza wynosi milion z³otych, po zmianach bêdzie to ju¿ nawet 5 mln z³.

Zdaniem MKiŒ zaostrzenie sankcji karnych jest konieczne. Wzrasta bowiem liczba wykrywanych tego typu przypadków. W ostatnich dwóch latach Inspekcja Ochrony Œrodowiska wykry³a ponad 200 miejsc porzucenia odpadów niebezpiecznych.

Kara bez wzoru

Nowe przepisy przewiduj¹ wy¿sze kary administracyjne za brak prowadzenia ewidencji odpadów albo prowadzenie nieterminowe lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Maj¹ one wynosiæ nie mniej ni¿ 1000 z³ i nie mog¹ przekroczyæ 1 mln z³.

W opinii MKiŒ kary powinny zmniejszyæ liczbê przypadków fa³szowania ewidencji oraz zmusiæ do jej prowadzenia. Zdarza siê bowiem, ¿e jej nie ma. Wówczas kontrola, czy œmieci zosta³y w³aœciwie zagospodarowane, jest bardzo trudna. Nierzadko niemo¿liwa.

Projekt zmienia sposób ustalania wysokoœci administracyjnych kar pieniê¿nych za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Inna propozycja zak³ada rezygnacjê z wyliczania wysokoœci kary pieniê¿nej na podstawie wzoru z za³¹cznika nr 6 ustawy o odpadach na rzecz sposobu z art. 199 tej ustawy. Mianowicie wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska uwzglêdni rodzaj naruszenia, jego wp³yw na ¿ycie i zdrowie ludzi oraz œrodowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej dzia³alnoœci oraz bierze pod uwagê skutki tych naruszeñ i wielkoœæ zagro¿enia.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Football news:

Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League