Poland

5,6 proc. Amerykanów identyfikuje się jako osoby LGBT+

LGBT

AFP

Oko³o 18 mln Amerykanów, czyli 5,6 proc. spo³eczeñstwa, to lesbijki, geje, biseksualiœci lub osoby transseksualne - wynika z sonda¿u Gallupa. To najwy¿szy wynik z przeprowadzonych do tej pory badañ.

Sonda¿ przeprowadzony w 2020 roku wykaza³ 24-proc. wzrost w porównaniu z badaniem, które przeprowadzono w 2017 roku, kiedy  4,5 proc. doros³ych Amerykanów identyfikowa³o siê jako osoby LGBT+.

Wzrost ten by³ w du¿ej mierze spowodowany przez doros³ych z pokolenia Z - w wieku od 18 do 23 lat - z których 15,9 proc. stwierdzi³o, ¿e s¹ LGBT+.

"W czasie, gdy Amerykanie coraz bardziej popieraj¹ równe prawa dla gejów, lesbijek i osób transp³ciowych, coraz wiêkszy odsetek Amerykanów identyfikuje siê jako LGBT" - informuje Instytut Gallupa.

Poparcie dla ma³¿eñstw osób tej samej p³ci, zalegalizowanych w 2015 roku i postrzeganych jako synonim poparcia dla praw osób LGBT+, wzros³o do 62 proc. - wynika z badañ Public Religion Research Institute. W 2007 roku by³o to 36 proc.

Wiêkszoœæ Amerykanów LGBT+ - 54,6% - identyfikuje siê jako osoby biseksualne, 24,5% jako geje, 11,7% jako lesbijki i 11,3% jako osoby transseksualne.

Ankieterzy przepytali losowo wybran¹ grupê 15 tysiêcy Amerykanów w 2020 roku. Odnotowano, ¿e 86,7 proc. z nich identyfikuje siê jako osoby heteroseksualne, 7,6 proc. odmówi³o odpowiedzi na to pytanie, w porównaniu z oko³o 5 proc. w poprzednich badaniach Gallupa, które rozpoczê³y siê w 2012 roku.

S¹ wyraŸne ró¿nice miêdzy pokoleniami. Osoby starsze znacznie rzadziej uwa¿a³y siê za LGBT+, a najni¿szy odsetek - 1,3% - odnotowano wœród osób urodzonych przed 1946 rokiem.

Podobny trend zaobserwowano w Wielkiej Brytanii, gdzie odsetek osób, które identyfikuj¹ siê jako lesbijki, geje lub biseksualiœci, wzrós³ do 2,2% w 2018 r. z 1,6% w 2016 r.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals